סידור תפילה ע”פ המשנה (מסכת ברכות)

תפילת שחרית

רבי שמעון בן נתנאל אומר הוי זהיר בקרית שמע ובתפילה וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא תחנונים לפני המקום ברוך הוא שנאמר כי חנון ורחום הוא

מאימתיי קורין את שמע בשחרים

משיכיר בין תכלת ללבן

רבי אליעזר אומר בין תכלת לכרתן

עד

הנץ החמה

רבי יהושוע אומר עד שלוש שעות שכן דרך בני מלכים לעמוד בשלוש שעות

הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שהוא קורא בתורה

מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה

רבי יהודה אומר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק

היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר

תפילת השחר עד חצות

רבי יהודה אומר עד ארבע שעות

רבן גמליאל אומר בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה

רבי יהושוע אומר ומעין שמונה עשרה

רבי עקיבה אומר אם שגרה תפילתו בפיו מתפלל שמונה עשרה ואם לאו מעין שמונה עשרה

רבי אליעזר אומר העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים

רבי יהושוע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה ואומר הושע יהוה את עמך את שארית ישראל כל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך ברוך אתה יהוה שומע תפילה

יכוון את ליבו כנגד בית קודש הקודשים

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום

אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק

מזכירין גבורת גשמים בתחיית המתים

ושואלין גשמים בברכת השנים

והבדלה בחונן הדעת

רבי עקיבה אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה

רבי אליעזר אומר בהודיה

תפילת מנחה

תפילת המנחה עד הערב רבי יהודה אומר עד פלג המנחה

תפילת ערבית

מאימתיי קורין את שמע בערבין

משעה שהכוהנים נכנסין לאכול בתרומתן

עד

סוף האשמורת הראשונה דברי רבי אליעזר

וחכמים אומרין עד חצות

רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר

ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה אחת ארוכה ואחת קצרה

מזכירין יציאת מצריים בלילות

תפילת הערב אין לה קבע

ערב שבת ויום טוב

מברך על היין ואחר כך מברך על היום

מוזגין את הכוס ואחר כך נוטלים לידיים

נוטלין לידיים ואחר כך מכבדין את הבית

מקנח ידו במפה ומניחה על הכסת

ברכת המזון

השמש שאכל פחות מכזית והנוכרי נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם

עד כמה מזמנין עד כזית רבי יהודה אומר עד כביצה

כיצד מזמנין

בשלושה אומר נברך בשלושה והוא אומר ברוך הוא

בעשרה אומר נברך לאלוהינו בעשרה והוא אומר ברוך הוא אחד עשרה ואחד עשר ריבוא

במאה אומר נברך לה’ אלוהינו במאה והוא אומר ברוך הוא

באלף אומר נברך לה’ אלוהינו אלוהי ישראל באלף והוא אומר ברוך הוא

בריבוא אומר נברך לה’ אלוהינו אלוהי ישראל אלוהי הצבאות בריבוא והוא אומר ברוך הוא

כעניין שהוא מברך כך עונין אחריו ברוך ה’ אלוהינו אלוהי ישראל אלוהי הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו

רבי יוסי הגלילי אומר לפי רוב הקהל הן מברכין שנאמר במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישראל

אמר רבי עקיבה מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובין ואחד מועטין אומרין ברכו את ה’

רבי ישמעאל אומר ברכו את ה’ המבורך

בא להם יין לאחר המזון ואין שם אלא אותו הכוס מברך על המזון ואחר כך מברך על היין

ברכות

על פירות האילן הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי העץ

חוץ מן היין שעל היין הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן

ועל פירות הארץ הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי האדמה

חוץ מן הפת שעל הפת הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ

על הירקות הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי האדמה

רבי יהודה אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא מיני דשאים

על דבר שאין גידוליו מן הארץ אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו

אכל תאנים וענבים ורימונים מברך עליהן שלוש ברכות דברי רבן גמליאל

וחכמים אומרין ברכה אחת

רבי עקיבה אומר אפילו אכל שלק והוא מזונו מברך עליו שלוש ברכות

והשותה מים לצמאו אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו

רבי טרפון אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונן

הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה

מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעקר עבודה זרה מארצנו

על הזיקים ועל הזועות ועל הברקים ועל הרוחות ועל הרעמים הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שכוחו מלא עולם

על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם עושה בראשית

רבי יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעשה את הים הגדול בזמן שהוא רואהו לפרקים

על הגשמים ועל הבשורות הטובות הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם הטוב והמטיב

ועל שמועות הרעות הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם דיין האמת

בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

הנכנס לכרך מתפלל שתיים אחת בכניסתו ואחת ביציאתו בן עזאי אומר ארבע שתיים בכניסתו ושתיים ביציאתו ונותן הודיה לשעבר וזועק לעתיד לבוא

תפילת מוסף

ושל מוספין כל היום

רבי אלעזר בן עזריה אומר אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר

וחכמים אומרין בחבר עיר ושלא בחבר עיר

רבי יהודה אומר משמו כל מקום שיש חבר עיר היחיד פטור מתפילת המוספין

הבדלה

נר ובשמים ומזון והבדלה

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא מאורי האש

אין מברכין על הנר עד שייאותו לאורו