כל יום קוראים כד סימנים, מלבד יום כט/ל בו קוראים כה סימנים, לפי הסדר הבא:

א – א-כד (הנהגת אדם בבוקר, ציצית)
ב – כה-מח (תפילין, ברכות השחר ושאר ברכות)
ג – מט-עב (ברכות השחר ושאר ברכות, קריאת שמע)
ד – עג-צו (קריאת שמע, תפילה)
ה – צז-קכ (תפילה)
ו – קכא-קמד (תפילה, נשיאת כפים ונפילת אפים, קריאת ספר תורה)
ז – קמה-קסח (נשיאת כפים ונפילת אפים, קריאת ספר תורה, בית הכנסת, נטילת ידים, בציעת הפת)
ח – קסט-קצב (דברים הנוהגים בסעודה, ברכת המזון)
ט – קצג-רטז (ברכת המזון, ברכת הפירות והריח)
י – ריז-רמ (ברכת הפירות והריח, שאר מיני ברכות, תפילת המנחה, קריאת שמע ותפילה של ערבית, צניעות)
יא – רמא-רסד (צניעות, הלכות שבת ועירובין, כללים ומלאכה על ידי אינו יהודי, סדר יום השבת)
יב – רסה-רפח (סדר יום השבת)
יג – רפט-שיב (סדר יום השבת, מלאכות שבת)
יד – שיג-שלו (מלאכות שבת)
טו – שלז-שס (מלאכות שבת, הוצאה והכנסה מרשות לרשות)
טז – שסא-שפד (הוצאה והכנסה מרשות לרשות, עירובי חצרות)
יז – שפה-תח (עירובי חצרות, תחום שבת)
יח – תט-תלב (עירובי תחומין, ראש חודש, פסח)
יט – תלג-תנו (פסח)
כ – תנז-תפ (פסח)
כא – תפא-תקד (פסח, יום טוב)
כב – תקה-תקח (יום טוב)
כג – תקט-תקנב (יום טוב, חול המועד, תשעה באב ושאר תעניות)
כד – תקנג-תקעו (תשעה באב ושאר תעניות, תענית)
כה – תקעז-תר (תענית, ראש השנה)
כו – תרא-תרכד (ראש השנה, יום הכיפורים)
כז – תרכה-תרמח (סוכה, לולב)
כח – תרמט-תרעב (לולב, חנוכה)
כט/ל – תרעג-תרצז (חנוכה, מגילה)