אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים קונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם אדני רב להושיע (מוריד הטל / משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך חכמה בינה ודעת ברוך אתה יהוה חונן הדעת

השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

סלח לנו אבינו כי חטאנו מחול לנו מלכנו כי פשענו ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח

ראה בענינו וריב ריבנו וגאלנו למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן (טל ומטר ל) ברכה על פני האדמה ושבענו מטובך וברך שנתנו כשנים הטובות ברוך אתה יהוה מברך השנים

תקע בשופר גדול לחרותנו ושם נס לקבצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט

למשומדים אל תהי תקוה ומלכות זדון תעקר ותשבר בימינו ברוך אתה יהוה שובר רשעים ומכניע זדים

על הצדיקים ועל החסידים ועל גרי הצדק יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ולא יבושו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רחם יהוה אלהינו ברחמיך הרבים על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל היכלך ועל מעונך ועל מלכות בית דוד משיח צדקך ברוך אתה יהוה אלהי דוד בונה ירושלים

שמע קולנו יהוה אלהינו רחם עלינו קבל ברחמים את תפלתנו ומלא ברחמיך הרבים כל משאלות לבנו ברוך אתה יהוה שומע תפלה

רצה יהוה אלהינו בעמך ותפלתם תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו על חיינו המסורים בידך ועל נשמותינו הפקודות לך על נסיך שבכל עת ערב ובקר ועל כולם ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים ברכנו כלנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ושלום וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת בשלום ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי