שחרית

ברכת הכהנים – במדבר ו כב

פרשת ציצית במדבר טו לז

קריאת שמע דברים ו ה

והיה אם שמוע דברים יא יג

תפילה

מעשה מרכבה – עלי לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשאנו כדרכי רשעים שלא שמנו בדרכי השקר שלא שם חלקי בהם וגורלי בכל המונם שהם משתחוים להבל וריק ומתפללים לאל ללא יושיע ואני כורע ומשתחוה ומברך ומקדש ומקלס ומתפלל ומהדר ומחבב למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמים ויוסד ארץ ברא הכל ומושב יקרו בשמים ממעל ושכינת עוזו בגובהי מרומים יהוה הוא האלהים יהוה הוא האלהים יהוה אחד ושמו אחד

בשבת (ניגון יגדל אלהים חי) – היכלות רבתי:

האדרת והאמונה לחי עולמים
הבינה והברכה לחי עולמים
הגדולה והגבורה לחי עולמים
הדעת והדבור לחי עולמים
ההוד וההדר לחי עולמים
הועד והותיקות לחי עולמים
הזכות והזוהר לחי עולמים
החן והחסד לחי עולמים
הטהרה והטוב לחי עולמים
היקר והישועה לחי עולמים
הלקח והלבוב לחי עולמים
המלכות והממשלה לחי עולמים
הנוי והנצח לחי עולמים
הסוד והשכל לחי עולמים
העז והענוה לחי עולמים
הפאר והפלא לחי עולמים
הצהלה והצדקה לחי עולמים
הקלוס והקדושה לחי עולמים
הרננות והרחמים לחי עולמים
השיר והשבח לחי עולמים
התהילה והתפארת לחי עולמים

תהלה לדוד – תהלים קמה

שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט

מנחה (וצדיק באמונתו יחיה)

תפילה

בערב שבת שיר השירים

ערבית

קריאת שמע דברים ו ה

והיה אם שמוע דברים יא יג

תפילה

לימוד (ובתורתו יהגה יומם ולילה)

פרשת השבוע

נ”ך יומי

ספרות ההיכלות והמרכבה – לאתר מנהגים והלכות בשביל הסידור

קריאת שמע שעל המיטה

קריאת שמע דברים ו