סידור יורדי המרכבה

שחרית

מעשה בראשית

פרשת השבוע

תפילין – שמות יג

ברכת הכהנים – במדבר ו כב

קריאת שמע דברים ו ה

והיה אם שמוע דברים יא יג

פרשת ציצית במדבר טו לז

תפילה – על קרבה לה’, על המזון, על הפרנסה ועל החלימה

נפילת אפיים – תהלים כה

יום א – תהלים כד

יום ב – תהלים מח

יום ג – תהלים פב

יום ד – תהלים צד

יום ה – תהלים פא

יום ו – תהלים צג

שבת קודש – תהלים צב

מזמור לתודה – תהלים ק

ראש חודש – תהלים קד

פסח – תהלים קז, קיד

שבועות – תהלים סח

סוכות – תהלים מב

שמיני עצרת – תהלים יב

שבועות / סוכות / שמיני עצרת – תהלים קכב

צום גדליה / עשרה בטבת – תהלים פג

למחרת יום הכיפורים – תהלים פה

חנוכה – תהלים ל

תענית אסתר ופורים – תהלים כב

שבעה עשר בתמוז – תהלים עט

בבית האבל – תהלים מט

בתענית – תהלים קב

שיעור קומה – מי כאדונינו מי כאלהינו מי כמלכנו מי כמושיענו אין כאדונינו אין כאלהינו אין כמלכנו אין כמושיענו נודה לאדונינו נרומם לאלהינו נשבח למלכינו נפאר למושיענו לך הגדולה והגבורה לך נאה גדולה ומלכות לך הוד והדר לך נאה הדרה ומלכות לך עוז כי לך עיזוז לך נאה כבוד ועוז כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה הוא יהוה לבדך אתה עשית את השמים ושמי השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה יודוך יהוה אל ראשון ואחרון כי אתה ראשון ואחרון וגבור חיל ורב להושיע יהוה צבאות אשרי אדם בוטח בך

מעשה מרכבה – עלי לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשאנו כדרכי רשעים שלא שמנו בדרכי השקר שלא שם חלקי בהם וגורלי בכל המונם שהם משתחוים להבל וריק ומתפללים לאל ללא יושיע ואני כורע ומשתחוה ומברך ומקדש ומקלס ומתפלל ומהדר ומחבב למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמים ויוסד ארץ ברא הכל ומושב יקרו בשמים ממעל ושכינת עוזו בגובהי מרומים יהוה הוא האלהים יהוה הוא האלהים יהוה אחד ושמו אחד

בשבת (ניגון יגדל אלהים חי) – היכלות רבתי:

האדרת והאמונה לחי עולמים
הבינה והברכה לחי עולמים
הגדולה והגבורה לחי עולמים
הדעת והדבור לחי עולמים
ההוד וההדר לחי עולמים
הועד והותיקות לחי עולמים
הזכות והזוהר לחי עולמים
החן והחסד לחי עולמים
הטהרה והטוב לחי עולמים
היקר והישועה לחי עולמים
הלקח והלבוב לחי עולמים
המלכות והממשלה לחי עולמים
הנוי והנצח לחי עולמים
הסוד והשכל לחי עולמים
העז והענוה לחי עולמים
הפאר והפלא לחי עולמים
הצהלה והצדקה לחי עולמים
הקלוס והקדושה לחי עולמים
הרננות והרחמים לחי עולמים
השיר והשבח לחי עולמים
התהילה והתפארת לחי עולמים

תהלה לדוד – תהלים קמה

לימוד – שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט

נ”ך יומי והפטרה

ישעיה ו

יחזקאל א

יחזקאל ג י

תהלים חודשי

אתקינו סעודתא (כשעה לאחר התפילה)

לימוד שובבי”ם: ראשון-חמישי תהלים ספר יומי ובשבת – תהלים שלם

לימוד בשאר השנה: תהלים שבועי

זוהר

מנחה (וצדיק באמונתו יחיה)

תפילה – על קרבה לה’ ועל המזון

נפילת אפיים – תהלים כה

לימוד

זוהר

בשבת פרשת השבוע הבא

ספרות ההיכלות והמרכבה

קבלת שבת

שיר השירים

תהלים צה-ק

תהלים כט

תהלים צב-צג

תהלים כג

משלי לא י

בראשית ב

ערבית

קריאת שמע דברים ו ה

והיה אם שמוע דברים יא יג

תפילה – על קרבה לה’ ועל החלימה

מוצאי שבת – תהלים צ יז, צא

אתקינו סעודתא (כשעה לאחר תפילה המנחה)

לימוד (ובתורתו יהגה יומם ולילה)

זוהר

ספרות ההיכלות והמרכבה

קריאת שמע שעל המיטה

קריאת שמע דברים ו

הלל

תהלים קיג-קיח