תפילת שחרית

רבי שמעון בן נתנאל אומר הוי זהיר בקרית שמע ובתפילה וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא תחנונים לפני המקום ברוך הוא שנאמר כי חנון ורחום הוא

מאימתיי קורין את שמע בשחרים משיכיר בין תכלת ללבן רבי אליעזר אומר בין תכלת לכרתן עד הנץ החמה רבי יהושוע אומר עד שלוש שעות שכן דרך בני מלכים לעמוד בשלוש שעות הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שהוא קורא בתורה

בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה

בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם

בעל קרי מהרהר בליבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו רבי יהודה אומר מברך לפניהם ולאחריהם

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל המאיר לארץ ולדרין עליה ברחמים רבים וטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית ברוך אתה יהוה יוצר המאורות

אהבת עולם אהבתנו יהוה אלהינו חמלה גדולה יתירה חמלת עלינו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדנו חקי חיים כן תחננו אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בלבנו להבין לשמוע ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה האר עינינו במצותיך ודבק לבנו ליראתך ויחד לבבינו לאהבה את שמך וליראה מלפניך ומלוך עלינו מהרה אתה לבדך ולשם קדשך באמת נקרא עלינו ובעבור שמך הגדול הגבור והנורא שנקרא על ישראל עמך מהרה באהבה תרים קרנינו ותושיענו למען שמך כי בך בטחנו לא נבוש ולא נכלם ולא נכשל עד עולמי עד ורחמיך הרבים אל יעזבונו נצח סלה ועד והביא לנו ישועה ושלום מארבע כנפות הארץ והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו כי מלך פועל ישועות לעמך ישראל אתה נגילה ונשמחה בישועתך כי בנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך להודות לך וליחדך ברוך אתה יהוה הבוחר בעמו ישראל אמן

הקורא את שמע ולא השמיע לאוזנו יצא רבי יוסי אומר לא יצא קרא ולא דיקדק באותותיה רבי יוסי אומר יצא רבי יהודה אומר לא יצא הקורא למפרע לא יצא קרא וטעה יחזור למקום שטעה

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

רבי יהודה אומר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק

אמת יציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ומתוקן ומקובל וצדיק ונורא ונעים וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד אמת אלהי עולם מלכנו צור יעקב מגן ישענו לדר ודר הוא קיים ושמו קיים כסאו נכון ומלכותו קימת ודבריו קימים נאמנים נחמדים לעולם ולעולמי עולמים עלינו ועל אבותינו על בנינו ועל דרותינו ועל כל דורות זרע עמך ישראל עבדיך הראשונים והאחרונים דבר קיים לעולם ועד חק ולא יעבר אמת שאתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו מלכנו ומלך אבותינו גואלינו וגאל את אבותינו יוצרנו צור ישועתנו מצילנו מעולם הוא שמך ואין לנו אלהים זולתך עוזר את אבותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיע בניהם אחריהם בכל דור ודור אמת אשרי איש שישמע אל מצותיך ודבריך ותורתך ישים על לבו אמת אתה הוא אדון לעמך מלך גבור לריב ריבם אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון ובלעדיך אין לנו מושיע אמת ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו כל בכורי מצרים בדבר הרגתה ובאלהיהם שפטים עשית עד אדות שבטי עמך ישראל נחלתך ים סוף קרעתה לפני בניך ותעבירם בתוכו באהבה בחרבה ואת כל רודפי בניך ואויבי עדתך וצוררי נחלתך הבאים אחריהם כלם כסמו ים אחד מהם לא נותר ועל זאת שבחו אהובים ורוממו לאל ונתנו ידידים זמירות שירות תושבחות הודאות למלך אל חי וקיים רם ונשא גדול ונורא משפיל גאים עד לארץ מגביה שפלים עד מרום מוציא אסירים ופודה ענוים ועונה לעמו בעת שועם אליו ברוך הוא וענו שירה ואמרו כולם מי כמוך באילים יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלות עשה פלא מפי עוללים ויונקים שירה שמעת על שפת הים יחד כלם הודו והמליכו ואמרו יהוה ימלך לעולם ועד ונאמר גאלנו יהוה צבאו שמו קדוש ישראל ברוך אתה יהוה גאל ישראל

היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר

תפילת השחר עד חצות רבי יהודה אומר עד ארבע שעות

רבן גמליאל אומר בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה רבי יהושוע אומר ומעין שמונה עשרה רבי עקיבה אומר אם שגרה תפילתו בפיו מתפלל שמונה עשרה ואם לאו מעין שמונה עשרה

רבי אליעזר אומר העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים

רבי יהושוע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה ואומר הושע יהוה את עמך את שארית ישראל כל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך ברוך אתה יהוה שומע תפילה

היה רוכב על החמור יירד אם אינו יכול לירד יחזיר את פניו אם אינו יכול להחזיר את פניו יכוון את ליבו כנגד בית קודש הקודשים היה יושב בספינה או בקרון או באסדה יכוון את ליבו כנגד בית קודש הקודשים

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

מזכירין גבורת גשמים בתחיית המתים

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

והבדלה בחונן הדעת רבי עקיבה אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה רבי אליעזר אומר בהודיה

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך דעה וחכמה ובינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו במצותיך וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחול לנו מלכנו כי פשענו ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח

ראה בענינו וריב ריבנו ודון דיננו וגאלנו מהרה למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

ושואלין גשמים בברכת השנים

ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת לטובה בכל מיני תבואתה וברכה כשנים הטובות (ותן טל ומטר על פני האדמה ושבע את העולם כלו מברכות טובך ורוה פני תבל מעושר מתנות ידך ושמרה והצילה לשנה הזאת מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות וברכה עלינו כשנים הטובות) ברוך אתה יהוה מברך השנים

תקע שופר גדול לחירותנו ושא נס מהרה לקבצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחלה ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט (המלך המשפט)

למשומדים אל תהי תקוה ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר בימינו ברוך אתה יהוה שובר רשעים ומכניע זדים

על הצדיקים ועל החסידים ועל גירי הצדק יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ולא יבושו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רחם יהוה אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ובנה ברחמיך את ירושלם ברוך אתה יהוה בונה ירושלם

את צמח דויד עתה תצמיח וקרנו תרים בישועתך ברוך אתה יהוה מצמיח קרן ישועה

שמע קולנו יהוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקביל ברחמים את תפלתנו ומלא ברחמיך הרבים כל משאלות לבנו ברוך אתה יהוה שומע תפלה

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה אמרו לו מה מקום לתפילה זו אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי

תפילת מנחה

תפילת המנחה עד הערב רבי יהודה אומר עד פלג המנחה

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך דעה וחכמה ובינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו במצותיך וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחול לנו מלכנו כי פשענו ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח

ראה בענינו וריב ריבנו ודון דיננו וגאלנו מהרה למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת לטובה בכל מיני תבואתה וברכה כשנים הטובות (ותן טל ומטר על פני האדמה ושבע את העולם כלו מברכות טובך ורוה פני תבל מעושר מתנות ידך ושמרה והצילה לשנה הזאת מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות וברכה עלינו כשנים הטובות) ברוך אתה יהוה מברך השנים

תקע שופר גדול לחירותנו ושא נס מהרה לקבצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחלה ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט (המלך המשפט)

למשומדים אל תהי תקוה ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר בימינו ברוך אתה יהוה שובר רשעים ומכניע זדים

על הצדיקים ועל החסידים ועל גירי הצדק יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ולא יבושו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רחם יהוה אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ובנה ברחמיך את ירושלם ברוך אתה יהוה בונה ירושלם

את צמח דויד עתה תצמיח וקרנו תרים בישועתך ברוך אתה יהוה מצמיח קרן ישועה

שמע קולנו יהוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקביל ברחמים את תפלתנו ומלא ברחמיך הרבים כל משאלות לבנו ברוך אתה יהוה שומע תפלה

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

תפילת ערבית

מאימתיי קורין את שמע בערבין משעה שהכוהנים נכנסין לאכול בתרומתן עד סוף האשמורת הראשונה דברי רבי אליעזר וחכמים אומרין עד חצות רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר

בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה אחת ארוכה ואחת קצרה

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים בחכמה פותח שערים בתבונה מסדר הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו בורא יומם ולילה וגולל אור מפני חשך וחשך מפני אור מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ללילה יהוה צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה יהוה המעריב ערבים

אהבת עולם עמך ישראל אהבת תורה ומצות חקים ומשפטים אותנו למדתה על כן בשכבנו ובקומנו נשיח בחקי רצונך נשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ואהבתך לא תסור ממנו כי היא עטרת ראשנו לנצח נצחים ברוך אתה יהוה אוהב את עמו ישראל אמן

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

מזכירין יציאת מצריים בלילות

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

אמת אמונה כל זאת קיים עלינו יהוה אלהינו ואנחנו ישראל עמו אמת מלכנו ואין זולתו הפודנו מיד מלכים הגואלנו מכף כל עריצים האל הנפרע לנו מצרינו המשלם גמול לכל אויבי נפשנו השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו המדריכנו על במות אויבינו וירם קרננו על כל שונאינו העושה לנו נקמה בפרעה אותות ומופתים באדמת בני חם המכה בעברתו כל בכורי מצרים ויוציא ישראל מתוכן לחירות המעביר את בניו בין גזרי ים סוף ואת שונאיהם בתהומות טביע וראו בנים את גבורתו והודו לשמו ומלכותו ברצון קבלו עליהם וענו שירה בשמחה רבה ואמרו כלם מי כמכה באלים יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלות עשה פלא לך עושה פלא פיארו פדויים לשמך על שפת הים יחד כלם בקול אחד הודו והמליכו ואמרו יהוה ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה יהוה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה יהוה גאל ישראל

השכיבנו יהוה אלהינו לשלום והעמידנו לחיים ולשלום והגן בעדינו והצילנו מכל צרה ומשחית ושמרנו מכל דבר רע ומפחד לילה ושבור את השטן מלפנינו ומאחרינו כי שומרינו ומצילנו אתה ובצל כנפיך תסתירנו ברוך שומר את עמו ישראל לעד

תפילת הערב אין לה קבע

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

והבדלה בחונן הדעת רבי עקיבה אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה רבי אליעזר אומר בהודיה

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך דעה וחכמה ובינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו במצותיך וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחול לנו מלכנו כי פשענו ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח

ראה בענינו וריב ריבנו ודון דיננו וגאלנו מהרה למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת לטובה בכל מיני תבואתה וברכה כשנים הטובות (ותן טל ומטר על פני האדמה ושבע את העולם כלו מברכות טובך ורוה פני תבל מעושר מתנות ידך ושמרה והצילה לשנה הזאת מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות וברכה עלינו כשנים הטובות) ברוך אתה יהוה מברך השנים

תקע שופר גדול לחירותנו ושא נס מהרה לקבצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחלה ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט (המלך המשפט)

למשומדים אל תהי תקוה ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר בימינו ברוך אתה יהוה שובר רשעים ומכניע זדים

על הצדיקים ועל החסידים ועל גירי הצדק יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ולא יבושו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רחם יהוה אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ובנה ברחמיך את ירושלם ברוך אתה יהוה בונה ירושלם

את צמח דויד עתה תצמיח וקרנו תרים בישועתך ברוך אתה יהוה מצמיח קרן ישועה

שמע קולנו יהוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקביל ברחמים את תפלתנו ומלא ברחמיך הרבים כל משאלות לבנו ברוך אתה יהוה שומע תפלה

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

סדר הדלקת נרות לשבת

שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה

עישרתן

עירבתן

הדליקו את הנר

ערבית של שבת

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים בחכמה פותח שערים בתבונה מסדר הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו בורא יומם ולילה וגולל אור מפני חשך וחשך מפני אור מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ללילה יהוה צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה יהוה המעריב ערבים

אהבת עולם עמך ישראל אהבת תורה ומצות חקים ומשפטים אותנו למדתה על כן בשכבנו ובקומנו נשיח בחקי רצונך נשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ואהבתך לא תסור ממנו כי היא עטרת ראשנו לנצח נצחים ברוך אתה יהוה אוהב את עמו ישראל אמן

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

אמת אמונה כל זאת קיים עלינו יהוה אלהינו ואנחנו ישראל עמו אמת מלכנו ואין זולתו הפודנו מיד מלכים הגואלנו מכף כל עריצים האל הנפרע לנו מצרינו המשלם גמול לכל אויבי נפשנו השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו המדריכנו על במות אויבינו וירם קרננו על כל שונאינו העושה לנו נקמה בפרעה אותות ומופתים באדמת בני חם המכה בעברתו כל בכורי מצרים ויוציא ישראל מתוכן לחירות המעביר את בניו בין גזרי ים סוף ואת שונאיהם בתהומות טביע וראו בנים את גבורתו והודו לשמו ומלכותו ברצון קבלו עליהם וענו שירה בשמחה רבה ואמרו כלם מי כמכה באלים יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלות עשה פלא לך עושה פלא פיארו פדויים לשמך על שפת הים יחד כלם בקול אחד הודו והמליכו ואמרו יהוה ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה יהוה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה יהוה גאל ישראל

השכיבנו יהוה אלהינו לשלום והעמידנו לחיים ולשלום והגן בעדינו והצילנו מכל צרה ומשחית ושמרנו מכל דבר רע ומפחד לילה ושבור את השטן מלפנינו ומאחרינו כי שומרינו ומצילנו אתה ובצל כנפיך תסתירנו ברוך שומר את עמו ישראל לעד

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

מאהבתך יהוה אלהינו שאהבת את ישראל עמך ומחמלתך מלכנו שחמלת על בני בריתך נתתה לנו יהוה אלהינו את יום השביעי הגדול והקדוש הזה לאהבה למנוחה לעבודה להודאה לתת לנו מאתך חיים וחסד אלהינו ואלהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצותך ותן חלקנו בתורתך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת והנחילנו באהבה ורצון שבתות קדשך ברוך אתה יהוה מקדש השבת

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

קידוש ליל שבת

מברך על היין ואחר כך מברך על היום

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו ורצה בנו שבת קדשו באהבה הנחילנו זכרון למעשה בראשית היא תחלת באהבה מקרא קדש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת אותנו קדשת מכל העמים שבתות קדשך באהבה ורצון הנחלתנו ברוך אתה יהוה מקדש השבת

מוזגין את הכוס ואחר כך נוטלים לידיים

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידיים

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ

ברכת המזון

בעל קרי מהרהר בליבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו רבי יהודה אומר מברך לפניהם ולאחריהם

מי שאכל ושכח ולא בירך יברך במקום שנזכר עד אימתיי הוא מברך עד כדי שיתאכל המזון במעיו

שלושה שאכלו כאחת חייבין לזמן והשמש שאכל פחות מכזית והנוכרי

נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם עד כמה מזמנין עד כזית רבי יהודה אומר עד כביצה

כיצד מזמנין

בשלושה אומר נברך בשלושה והוא אומר ברוך הוא

בעשרה אומר נברך לאלוהינו בעשרה והוא אומר ברוך הוא

אחד עשרה ואחד עשר ריבוא

במאה אומר נברך ליהוה אלוהינו במאה והוא אומר ברוך הוא

באלף אומר נברך ליהוה אלוהינו אלוהי ישראל באלף והוא אומר ברוך הוא

בריבוא אומר נברך ליהוה אלוהינו אלוהי ישראל אלוהי הצבאות בריבוא והוא אומר ברוך הוא

כעניין שהוא מברך כך עונין אחריו ברוך יהוה אלוהינו אלוהי ישראל אלוהי הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו

רבי יוסי הגלילי אומר לפי רוב הקהל הן מברכין שנאמר במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישראל

אמר רבי עקיבה מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובין ואחד מועטין אומרין ברכו את יהוה

רבי ישמעאל אומר ברכו את יהוה המבורך

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם הזן אותנו ואת העולם כלו בטוב בחן בחסד וברחמים ברוך אתה יהוה הזן את הכל

נודה לך יהוה אלהינו כי הנחלתנו ארץ חמדה טובה ורחבה ברית ותורה חיים ומזון ועל כלם אנו מודים לך ומברכים את שמך לעולם ועד ברוך אתה יהוה על הארץ ועל המזון

רחם יהוה אלהינו עלינו על ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ועל הבית הגדול והקדוש אשר אתה שמך נקרא עליו ומלכות בית דויד תחזיר למקומה בימינו

רצה והחליצנו יהוה אלהינו בכל מצותיך ומצות יום השביעי הגדול והקדוש הזה כי יום גדול וקדוש הוא מלפניך ונשבות בו כמצות רצוניך כרצונך הנח לנו ואל יהי צרה ויגון ביום מנוחתינו

אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבא יגיע ויראה יזכר ויפקד זכרונינו וזכרון אבותינו וזכרון ירושלם עירך וזכרון עמך כל בית ישראל לפניך לטובה ביום ראש החדש הזה זכרינו יהוה אלהינו בו לטובה ופקדינו בו לברכה והושיענו בו לחיים

ובנה את ירושלם בקרוב ברוך אתה יהוה בונה ירושלם אמן

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם האל אבינו מלכנו בוראנו גואלנו המלך הטוב והמטיב אשר בכל יום ויום הוא מרבה להיטיב עמנו והוא יגמלנו לעד חן וחסד ורוח ורחמים וכל טוב

בא להם יין לאחר המזון ואין שם אלא אותו הכוס מברך על המזון ואחר כך מברך על היין

ברכות

על פירות האילן הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי העץ

חוץ מן היין שעל היין הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן

ועל פירות הארץ הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי האדמה

חוץ מן הפת שעל הפת הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ

על הירקות הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי האדמה

רבי יהודה אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא מיני דשאים

על דבר שאין גידוליו מן הארץ אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו

היו לפניו מינים הרבה רבי יהודה אומר אם יש ביניהן ממין שבעה עליו הוא מברך וחכמים אומרים מברך על איזה מהן שירצה

בירך על היין שלפני המזון פטר את היין שלאחר המזון בירך על הפרפרת שלפני המזון פטר את הפרפרת שלאחר המזון בירך על הפת פטר את הפרפראות על הפרפראות לא פטר את הפת

היו יושבין כל אחד ואחד מברך לעצמו הסבו אחד מברך לכולם בא להם יין בתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו לאחר המזון אחד מברך לכולם ואומר על המוגמר אף על פי שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה

הביאו לו מליח כתחילה ופת עימו מברך על המליח ופוטר את הפת שהפת טפילה לו זה הכלל כל שהוא עיקר ועימו טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה

אכל תאנים וענבים ורימונים מברך עליהן שלוש ברכות דברי רבן גמליאל וחכמים אומרין ברכה אחת רבי עקיבה אומר אפילו אכל שלק והוא מזונו מברך עליו שלוש ברכות והשותה מים לצמאו אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו

רבי טרפון אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונן

הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה

מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעקר עבודה זרה מארצנו

על הזיקים ועל הזועות ועל הברקים ועל הרוחות ועל הרעמים הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שכוחו מלא עולם

על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם עושה בראשית

רבי יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעשה את הים הגדול בזמן שהוא רואהו לפרקים

על הגשמים ועל הבשורות הטובות הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם הטוב והמטיב

ועל שמועות הרעות הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם דיין האמת

בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

הנכנס לכרך מתפלל שתיים אחת בכניסתו ואחת ביציאתו בן עזאי אומר ארבע שתיים בכניסתו ושתיים ביציאתו ונותן הודיה לשעבר וזועק לעתיד לבוא

שחרית של שבת

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל המאיר לארץ ולדרין עליה ברחמים רבים וטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית ברוך אתה יהוה יוצר המאורות

אהבת עולם אהבתנו יהוה אלהינו חמלה גדולה יתירה חמלת עלינו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדנו חקי חיים כן תחננו אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בלבנו להבין לשמוע ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה האר עינינו במצותיך ודבק לבנו ליראתך ויחד לבבינו לאהבה את שמך וליראה מלפניך ומלוך עלינו מהרה אתה לבדך ולשם קדשך באמת נקרא עלינו ובעבור שמך הגדול הגבור והנורא שנקרא על ישראל עמך מהרה באהבה תרים קרנינו ותושיענו למען שמך כי בך בטחנו לא נבוש ולא נכלם ולא נכשל עד עולמי עד ורחמיך הרבים אל יעזבונו נצח סלה ועד והביא לנו ישועה ושלום מארבע כנפות הארץ והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו כי מלך פועל ישועות לעמך ישראל אתה נגילה ונשמחה בישועתך כי בנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך להודות לך וליחדך ברוך אתה יהוה הבוחר בעמו ישראל אמן

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

רבי יהודה אומר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק

אמת יציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ומתוקן ומקובל וצדיק ונורא ונעים וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד אמת אלהי עולם מלכנו צור יעקב מגן ישענו לדר ודר הוא קיים ושמו קיים כסאו נכון ומלכותו קימת ודבריו קימים נאמנים נחמדים לעולם ולעולמי עולמים עלינו ועל אבותינו על בנינו ועל דרותינו ועל כל דורות זרע עמך ישראל עבדיך הראשונים והאחרונים דבר קיים לעולם ועד חק ולא יעבר אמת שאתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו מלכנו ומלך אבותינו גואלינו וגאל את אבותינו יוצרנו צור ישועתנו מצילנו מעולם הוא שמך ואין לנו אלהים זולתך עוזר את אבותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיע בניהם אחריהם בכל דור ודור אמת אשרי איש שישמע אל מצותיך ודבריך ותורתך ישים על לבו אמת אתה הוא אדון לעמך מלך גבור לריב ריבם אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון ובלעדיך אין לנו מושיע אמת ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו כל בכורי מצרים בדבר הרגתה ובאלהיהם שפטים עשית עד אדות שבטי עמך ישראל נחלתך ים סוף קרעתה לפני בניך ותעבירם בתוכו באהבה בחרבה ואת כל רודפי בניך ואויבי עדתך וצוררי נחלתך הבאים אחריהם כלם כסמו ים אחד מהם לא נותר ועל זאת שבחו אהובים ורוממו לאל ונתנו ידידים זמירות שירות תושבחות הודאות למלך אל חי וקיים רם ונשא גדול ונורא משפיל גאים עד לארץ מגביה שפלים עד מרום מוציא אסירים ופודה ענוים ועונה לעמו בעת שועם אליו ברוך הוא וענו שירה ואמרו כולם מי כמוך באילים יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלות עשה פלא מפי עוללים ויונקים שירה שמעת על שפת הים יחד כלם הודו והמליכו ואמרו יהוה ימלך לעולם ועד ונאמר גאלנו יהוה צבאו שמו קדוש ישראל ברוך אתה יהוה גאל ישראל

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו כליל תפארת בראשו נתתה בעמידתו לפניך על הר סיני שני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירות שבת וכן כתוב בתורתיך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש אלהינו ואלהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצותך ותן חלקנו בתורתך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת והנחילנו באהבה ורצון שבתות קדשך ברוך אתה יהוה מקדש השבת

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

תפילת מוסף

ושל מוספין כל היום

רבי אלעזר בן עזריה אומר אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר וחכמים אומרין בחבר עיר ושלא בחבר עיר רבי יהודה אומר משמו כל מקום שיש חבר עיר היחיד פטור מתפילת המוספין

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

תקנת שבת רצית קרבנותיה צויתה פירושיה עם סידורי נסכיה מענגיה לעולם כבוד ינחלו טועמיה חיים זבדימו וגם האוהבים דבריה גדולה בחרו אז מסיני נצטוו עליה ותצוונו יהוה אלהינו להקרוב בו קרבן מוספין ונסכין כראוי לו יהיה רצון מלפניך יהוה אלהינו שתעלנו לארצנו ותטענו בגבולנו נעשה לפניך קרבן חובתנו כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדך וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונסכה ישמחו במלכותך כל שומרי שבת וקוראי עונג ומקדשי שביעי כולם יתענגו וישבעו מטובך אלהינו ואלהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצותך ותן חלקנו בתורתך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת והנחילנו באהבה ורצון שבתות קדשך ברוך אתה יהוה מקדש השבת

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

מנחה של שבת

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

הנח לנו כי אתה אבינו ומלוך עלינו מהרה כי אתה מלכנו בעבור שמך הגדול והנורא שנקרא על ישראל עמך ועל יום השביעי הגדול והקדוש הזה כי יום גדול וקדוש הוא מלפניך ונשבות בו כמצות רצונך כרצונך הנח לנו יהוה אלהינו ואל יהי צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו ותהיה מנוחתנו מנוחת אהבה ונדבה מנוחת אמת ואמונה מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח מנוחה שלימה שאתה רוצה בה

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

הבדלה

נר ובשמים ומזון והבדלה

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא מאורי האש

אין מברכין על הנר עד שייאותו לאורו