סידור רב סעדיה גאון הוא אחד מסידורי התפילה הראשונים שנכתבו.

הוא נכתב במאה ה-10 על ידי רב סעדיה בן יוסף אלפיומי גאון (רס”ג).

ספר קובץ התפלות והתושבחות

פתח מחברו ואמר יתברך וישתבח ה’ אלהים אלהי ישראל למעלה מכל תאור מכיון שנוסח תפלות בני ישראל וברכותיהם לה’ יתברך אינו כתוב במקרא כמו שרבים מדיני המשפטים והמצוות לא נתבארו בו אלא הצריכנו לגביהן המצוה למסורת מפי נביאיו ויחד עם זה המקום שבמקרא שהוא תפלה לפי משמעו אינו יכול לשמש תפלה מפני שהוא מעורב עם צווי ואזהרה והבטחה ואיום בכל פרק ופרק ואין הסברה נותנת שיכנס דבר מן הדברים האלה בתפלה כפי שפירשנו בספר הראיה לתפלה ובשתיהן כלומר בתפלות ובברכות סמכו על מה שקבלו האנשים במשורה מנביאי ה’ והיו להם שני סדרים אחד לזמן המלוכה ואחד לזמן הגלות לכן נחוץ לאסוף את התפלות והברכות שהן מסדר זמננו זה ר”ל תקופת הגלות ולרשמן ובפרט משום מה שקורה בזמן הזה משלשה דברים ההזנחה וההוספה וההשמטה ויש בגללם לחשש לשכחה ולקביעת השינוי כי בארצות האלה שעברתי בהן ראיתי משלשת הדברים האלה מה שהניעני וקראני להשתדל להפסיקו להפסיקו דבר מבהיל כי ממסורות אומתנו בתפלותיה וברכותיה יש דברים שהוזנח שמושם עד שנשכחו ונמחקו לגמרי חוץ מאצל יחידי סגולה ומהן יש דברים שנוסף עליהם ונשמט מהם עד שנשתנו ונפסדו הכונות שבשבילן ניתקנו מראש ומהן יש דברים שנוסף עליהם ונשמט מהם אלא שההוספה וההשמטה לא שינו אותן מן המטרות שבשבילן נתקנו וראיתי לאסוף בספר הזה את התפלות והתשבחות והברכות שיש להן עיקר בתכונתן הקדומה כפי שהיו צורותיהן לפני הגלות ואחרי כן ולשימן לסידור ואוסיף להן מה ששמעתי שנוסף בהן או נשמט מהן לפי ראות עיני אחדים העושים על דעת עצמם אנשי כפר או עיר או פלך או ארץ ומה שמבטל את הכונה היסודית אסרתי לומר ומה שאינו מבטל אותה העירותי בכל זאת שאין בו עיקר מהמסורה ואצרף לזה תאור כיצד מקיימים את המצוות שחייבים בהן בכל תקופה מתקופות השנה אחרי שאתאר את עשיית המצוות שחייבים בהן בכל יום ויום כמו שאני קובע את שני החלקים האלה מה שהוא כללי לכל יום ומה שהוא מיוחד לכל תקופה מתקופות השנה וכתוספת אביא את הבקשה היפה והתושבחה הראויה שימצא אותן העבד אם באיזה יום הוא רוצה להתקרב בהן לרבו כדבר של רשות מבלי שאשים זאת לחובה כמו עצם הסדור ובכל מה שנכלל בשער הזה לא אקבל עלי להביא ראיה על החיוב בו מן הכתוב ולא לתת הוכחה על פירושו מבעלי המסורה ר”ל ממה שבמשנה והתלמוד אלא אביא בכל הענין הזה דבור סתמי מדויק בלבד מפני שאינני כותב את החבור הזה לראיה כי אם ללימוד ולהבנה וגם רוב ההוכחות הקיימות על הענינים האלה הרי כבר נכנסו לספר האחר שחברתי הפירוש הרחב על התורה ועוד ומי שרוצה דבר מהן ידרשהו משם אבל פה אין אלא דבורים פשוטים בלבד ואבקש את עזרת ה’ בכל עניני ועניני הלומדים בו ואבקש רחמני ממנו

התפלות כמו שהקדמתי נחלקות לשני חלקים אחד מהם לזמן הרגיל והאחר לזמן המיוחד וכל אחד מהם שוב לשני חלקים תפלת היחיד ותפלת הצבור ומפני שכל תפלות הצבור בזמן המיוחד וברגיל מורכבות מתפלות היחיד בשניהם צריך לרשום מתחילה את החלק הפשוט והוא תפלת היחיד וכן מפני שתפלת הזמן המיוחד מורכבת מתפלת הזמן הרגיל צריך להתחיל בפשוט שבהן והוא תפלת הזמן הרגיל ונאמר לפני כן גדר זמן מיוחד הוא מה שציינו התורה בשמות ובמעשים מכל הימים וגדר צבור הוא עשרה אנשים או יותר אבל כל מה שהם פחות דינם כדין היחיד בנוגע לתפלה והתברר מן ההקדמות האלה שצריך להקדים את תפלת היחיד בזמן הרגיל מפני ששני התנאים האלה הם הפשוטים ונתחיל בה ונאמר הזמנים שבהם חייבים להתפלל הם בבוקר בין השמשות ותחלת הלילה ובשנים מהם צריך לקרוא לפני התפלה פרקים מן התורה והם זמן הבוקר והלילה ובשלישי התפלה בלבד וזמן הבוקר שבו חייבים בקריאה ובתפלה מזריחת השמש עד סוף השעה הרביעית של היום ותחלת הנץ החמה בכל מקום היא תחלת זמני הקריאה והתפלה ואל ידחה אותן מי שהן אפשריות לו ומי שמעכב אותו איזה עכוב או אינו טהור יכול לקרוא ולהתפלל עד סוף השעה הרביעית וזה כשיסור ממנו העכוב ההוא ותכתבנה לו תפלתו וקריאתו כמצוות ואם קרא או התפלל אחרי כן לא תכתבנה לו כמצוות אלא כהוספות

ברכת השחר

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי יהי רצון מלפניך יהוה שתרגילני לדבר מצוה ואל תרגילני לדבר עבירה ותשלט בי יצר טוב ואל תשלט בי יצר רע ותחזקני במצותיך ותתן חלקי בתורתיך ותתניני לחן לחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואי ברוך אתה יהוה גומל חסדים טובים

ובכניסתו לבית הכסא

הכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון עמדו במקומכם והזהרו בי שזו דרכן של בני אדם

ואחרי צאתו משם

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו חללים חללים שאם יסתם אחד מהם או יפתח אחד מהם אינו מתקים אפילו שעה אחת ברוך אתה יהוה רופא חלי כל בשר ומפליא לעשות

ואחרי רחיצת הידים

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים

חוץ מרחיצת הידים מן הזוהמא כי זה לשם נקיון בלבד. ובכל בוקר כשיפשוט ידיו יברך

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם מתיר אסורים

וכשיפקח עיניו

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם פוקח עורים

וכשיקום

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם זוקף כפופים

וכשיתלבש

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם מלביש ערומים

וכשישב

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם מגביה שפלים

וכשיעמד על הארץ

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים

וכשילך

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר

וכשינעל נעליו

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעשה לי כל צרכי

וכשיחגר חגורה

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אוזר ישראל בגבורה

וכשיפרש עליו כסות שאין בה ציצית

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם עוטף ישראל בתפארה

ושיש בה ציצית

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית

אח”כ אומר

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שלא שמתני גוי

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שלא שמתני אשה

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שלא שמתני עבד

ורוב חברינו אומרים אותן ביחד בכל בוקר אחרי צאתם מבית הכסא ואין מחלקין אותן והנכנס למרחץ אומר

יהי רצון מלפניך יהוה אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאני רפואה שלימה לחיים כי אל רופא ורחמן אתה ברוך אתה יהוה רופא חיים

והנוסע מביתו אפילו פרסה אחת אומר בצאתו ממקומו ר”ל מן הכפר

יהי רצון מלפניך יהוה אלהי שתוליכני לשלום ותחזירני לשלום ותסמכני על שלום ותצילני מכף אויב ואורב על הדרך ברוך אתה יהוה שומע תפלה

ובכניסתו לכרך אומר

יהי רצון מלפניך יהוה אלהי שתכניסני לשלום

ואחרי שנכנס אומר

מודה אני לפניך יהוה אלהי שהכנסתני לשלום

ובצאתו אומר

יהי רצון מלפניך יהוה אלהי שתוציאני לשלום

ואחרי שיצא אומר

מודה אני לפניך יהוה אלהי שהוצאתני לשלום

תפילת שחרית

והתנדבה אומתנו לקרוא מזמורים מספר תשבחות הקב”ה ולפניהם ואחריהם שתי ברכו ותיקנה לעשות כך אחרי שהמאמין מברך על כל המקרים הקורים אותו מראשית יקיצתו עד זמן התפלה ואח”כ אומר את ברכת הפתיחה

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם האל אב הרחמן הגדול והקדוש המהולל בפי עמו בית ישראל משובח ומפואר תמיד בלשון כל חסידיו ועבדיו בשירי דויד עבדך נהללך יהוה אלהינו בשבחות ובזמרות נודך נשבחך נפארך נרוממך ניחדך נקדישך נזכיר את שמך וזכרך מלכנו אלהינו יחד ברוך אתה יהוה מלך מהולל בדברי שיר ותושבחות לעולם ועד

ולפני המזמורים האלה יתחיל בפסוקים האלה

יהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו. יהי שם יהוה מבורך מעתה ועד עולם. ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם יהוה. רם על כל גוים יהוה על השמים כבודו. יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדור ודור. יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה. ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך יהוה מלך יהוה מלך יהוה ימלוך לעולם ועד יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו יהוה הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה הוא תקום. עצת יהוה לעולם תעמוד מחשבות לבו לדור ודור. כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמוד. כי לא יטוש יהוה את עמו ונחלתו לא יעזוב. והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו הדר כבוד הודך ודברי נפלאתיך אשיחה ועזוז נוראתיך יאמרו וגדלותיך (וגדלתך) אספרנה זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו יודוך יהוה כל מעשיך וחסידיך יברכוכה כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודר סומך יהוה לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון צדיק יהוה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם שומר יהוה את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד תהלת יהוה ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד

הללויה כי טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים כל המזמור

הללויה הללו את ה’ מן השמים כל המזמור

הללויה שירו לה’ שיר חדש כל המזמור

הללויה הללו אל בקדשו כל המזמור עד כל הנשמה תהלל יה הללויה

אחר כך יאמר

ברוך ה’ לעולם אמן ואמן ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך

ישתבח שמך לעד מלכנו המלך הגדול והקדוש בשמים ובארץ כי לך נאה יהוה אלהינו שיר ושבח הלל וזמרה עוז וממשלה נצח וגבורה ברכות הודיות מלכות מעתה ועד עולם ולך אנחנו מודים ולשמך אנו מפארים כי אתה הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים ושנותיך לא יתמו לעולמים ברוך אתה יהוה מלך גדול התשבחות אל רב ההודיות הבוחר בשירה ובזמרה מלך אל חי וקיים לעולמים

ויש לנוהגים לקרוא אח”כ ויושע ה’ ביום ההוא כל הפרשה עד כי אני ה’ רופאך ואף על פי שזה יפה אין בו חיוב או הכרח אחר כך יקרא קריאת שמע ויתפלל

והפרשיות מן התורה שצריך לקרוא הן שלש הראשונה שמע ישראל ה’ אלהינו ה’ אחד עד סוף הפרשה והשניה והם אם שמוע תשמעו אל מצותי עד סוף הפרשה והשלישית ויאמר ה’ אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית עד סוף הפרשה ולפני שקוראים את שלש הפרשיות האלה צריך לברך שתי ברכות וזה לשונן בכל בוקר

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל המאיר לארץ ולדרין עליה ברחמים רבים וטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית ברוך אתה יהוה יוצר המאורות

אהבת עולם אהבתנו יהוה אלהינו חמלה גדולה יתירה חמלת עלינו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדנו חקי חיים כן תחננו אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בלבנו להבין לשמוע ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה האר עינינו במצותיך ודבק לבנו ליראתך ויחד לבבינו לאהבה את שמך וליראה מלפניך ומלוך עלינו מהרה אתה לבדך ולשם קדשך באמת נקרא עלינו ובעבור שמך הגדול הגבור והנורא שנקרא על ישראל עמך מהרה באהבה תרים קרנינו ותושיענו למען שמך כי בך בטחנו לא נבוש ולא נכלם ולא נכשל עד עולמי עד ורחמיך הרבים אל יעזבונו נצח סלה ועד והביא לנו ישועה ושלום מארבע כנפות הארץ והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו כי מלך פועל ישועות לעמך ישראל אתה נגילה ונשמחה בישועתך כי בנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך להודות לך וליחדך ברוך אתה יהוה הבוחר בעמו ישראל אמן

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

אני ה’ אלהיכם אומרים כשמצרפים אמת לאלהיכם בנשימה אחת

אמת יציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ומתוקן ומקובל וצדיק ונורא ונעים וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד אמת אלהי עולם מלכנו צור יעקב מגן ישענו לדר ודר הוא קיים ושמו קיים כסאו נכון ומלכותו קימת ודבריו קימים נאמנים נחמדים לעולם ולעולמי עולמים עלינו ועל אבותינו על בנינו ועל דרותינו ועל כל דורות זרע עמך ישראל עבדיך הראשונים והאחרונים דבר קיים לעולם ועד חק ולא יעבר אמת שאתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו מלכנו ומלך אבותינו גואלינו וגאל את אבותינו יוצרנו צור ישועתנו מצילנו מעולם הוא שמך ואין לנו אלהים זולתך עוזר את אבותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיע בניהם אחריהם בכל דור ודור אמת אשרי איש שישמע אל מצותיך ודבריך ותורתך ישים על לבו אמת אתה הוא אדון לעמך מלך גבור לריב ריבם אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון ובלעדיך אין לנו מושיע אמת ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו כל בכורי מצרים בדבר הרגתה ובאלהיהם שפטים עשית עד אדות שבטי עמך ישראל נחלתך ים סוף קרעתה לפני בניך ותעבירם בתוכו באהבה בחרבה ואת כל רודפי בניך ואויבי עדתך וצוררי נחלתך הבאים אחריהם כלם כסמו ים אחד מהם לא נותר ועל זאת שבחו אהובים ורוממו לאל ונתנו ידידים זמירות שירות תושבחות הודאות למלך אל חי וקיים רם ונשא גדול ונורא משפיל גאים עד לארץ מגביה שפלים עד מרום מוציא אסירים ופודה ענוים ועונה לעמו בעת שועם אליו ברוך הוא וענו שירה ואמרו כולם מי כמוך באילים יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלות עשה פלא מפי עוללים ויונקים שירה שמעת על שפת הים יחד כלם הודו והמליכו ואמרו יהוה ימלך לעולם ועד ונאמר גאלנו יהוה צבאו שמו קדוש ישראל ברוך אתה יהוה גאל ישראל

ובעת שקוראים את הפרשה הראשונה כלה לא יורה בידיו למי שהוא ולא ירמוז בשפתיו ולא יקרוץ בעיניו עד שיסיים אותה וצריך להדגיש בכל שתי אותיות שוות הנפגשות בשלש הפרשיות האלה שיהיה ברור שהן שתי אותיות והם שמונה מקומות בכל לבבך על לבבך בכל לבבכם על לבבכם עשב בשדך ואבדתם מהרה הכנף פתיל אתכם מארץ ויש מוסיפים תזכרו ועשיתם ומי שטעה בג’ הפרשות האלה צריך לחזור מתחלת הפרשה עד שיגיע לסופה כסדר ואינו מספיק שיחזור מן המקום שטעה בו ומי ששתק באמצען משום איזו סבה שהיא ועמד בשתיקתו במשך זמן שיכול לקרוא בו את שלש הפרשיות כלן צריך לחזור מתחלת שמע ישראל עד אני ה’ אלהיכם ומצוה לקרות קריאת שמע בישיבה ולהתפלל את התפלה בעמידה והתפלה י”ח פיסקאות ופתיחתה

יהוה שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

ובי”ח הפיסקאות האלה יש ששה מקומות מיועדים לתקופות מיוחדות שבהן מוספים שם איזו תוספת הראשון מהם בפיסקה השניה בחורף מוסיפים בה משיב הרוח ומוריד הגשם לפני שאומרים מכלכל חיים בחסד וזמן החורף שבו מוסיפים את התוספת הזאת הוא מתפלת מוסף שביום השמיני של סוכות עד תפלת מוסף שביום הראשון של פסח

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

ובעשרת הימים שמתחלת תשרי עד יום הכפורים משתנות חתימות שתי פיסקאות אותה של הפיסקה השלישית תהיה המלך הקדוש

ויש עוד מקום ששי מיועד להבדיל בו בין קודש לחול והוא הפיסקה הרביעית שאומרים בה הבדלה במוצאי השבתות והמועדים

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך דעה וחכמה ובינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו במצותיך וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחול לנו מלכנו כי פשענו ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח

ראה בענינו וריב ריבנו ודון דיננו וגאלנו מהרה למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

והשני הוא בפיסקה התשיעית כשהחורף בתקפו והוא הזמן שצריכים לגשם מתפללים בו בענין הגשם וגבול הזמן שאומרים בו את התפלה הזאת הוא מתחלת היום שהוא יום ששים בתקופת תשרי עד ליל פסח

ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת לטובה בכל מיני תבואתה וברכה כשנים הטובות (ותן טל ומטר על פני האדמה ושבע את העולם כלו מברכות טובך ורוה פני תבל מעושר מתנות ידך ושמרה והצילה לשנה הזאת מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות וברכה עלינו כשנים הטובות) ברוך אתה יהוה מברך השנים

תקע שופר גדול לחירותנו ושא נס מהרה לקבצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחלה ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט (המלך המשפט)

למשומדים אל תהי תקוה ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר בימינו ברוך אתה יהוה שובר רשעים ומכניע זדים

על הצדיקים ועל החסידים ועל גירי הצדק יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ולא יבושו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רחם יהוה אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ובנה ברחמיך את ירושלם ברוך אתה יהוה בונה ירושלם

והשלישית היא הפיסקה החמש עשרה והיא מיועדת להתפלל בה תפלת התענית כמו שאפרש ומי ששכח להתפלל בפיסקה התשיעית בענין הגשם מתפלל בפיסקה זו

את צמח דויד עתה תצמיח וקרנו תרים בישועתך ברוך אתה יהוה מצמיח קרן ישועה

שמע קולנו יהוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקביל ברחמים את תפלתנו ומלא ברחמיך הרבים כל משאלות לבנו ברוך אתה יהוה שומע תפלה

והרביעית היא הפיסקה השש עשרה והיא מיועדת להזכיר בה ראשי החדשים וחולו של מועד

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

והחמישית היא הפיסקה השבע עשרה והיא מיועדת להזכיר בה חנוכה ופורים

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

ואחרי התפלה אומרים בקשה זו

אלהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ורגלי מלרוץ לרעה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי לתורתך ולמצותיך נפשי תרדוף כל המחשבים עלי רעה בטל עצתם וקלקל מחשבותם יהוה אלהינו יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי

וצריך לכרוע כשעומדים בתפלה ד’ פעמים בד’ דבורים הראשון כשאומרים ברוך אתה הראשון של השמונה עשרה והשני ברוך אתה שסופו מגן אברהם והשלישי מודים אנחנו לך והרביעי ברוך אתה שסופו הטוב שמך ולא נאה להודות ולעולם אין כורעים אלא כשאומים ברוך אתה אבל כשאומרים ה’ מזדקפים וכשגומרים את התפלה ואומרים ה’ צורי וגואלי פוסעים לאחור שלש פסיעות כמו שהולכים לאחוריהם העבדים עד שיצרו מאת שטיח המלך אח”כ יתן שלום תחילה לימין המזרח שהוא שמאלו ואח”כ לשמאל המזרח שהוא ימינו והשלום הזה אינו דבור אלא הרכנת הראש משמאל המתפלל ומימינו בלבד ולא ידבר דבר אלא זה כיבוד למלאכים אחרי שיצא ידי חובתו לפני ה’ כמו שכתוב וכל צבא השמים עומד עליו מימינו ומשמאלו ולפני כן בשעה שהולכים אחרונית צריך לכרוע גם כן

ומי שהתפלל ושכח לומר משיב הרוח ומוריד הגשם במקומו או המלך הקדוש בזמנו ואח”כ נזכר כשהוא עודנו בתפלה צריך לחזור מתחלת ה’ שפתי תפתח מפני ששלש הפיסקאות האלה חשובות כאחת אבל אם שכח לומר את ההבדלה במקומה אינו צריך לחזור מתחת ה’ שפתי אלא מן אתה חונן ומי ששכח להתפלל בענין הגשם בזמנו ואח”כ נזכר קודם שאמר שומע תפלה כוללהו בשומע תפלה ואם לא נזכר אלא אחרי שומע תפלה חוזר מן ברך עלינו ואומר את התפלה במקומה וגומר עד סוף שמונה עשרה

ומי ששכח להזכיר ראש חדש או מועד ברצה וחנוכה ופורים במודים ואח”כ נזכר בהם לפני גמר התפלה אינו צריך לחזור מתחלת התפלה אלא מן רצה אבל אם כבר גמר את תפלתו ונתן שלום חוזר מתחלת ה’ שפתי תפתח

ומי ששכח להתפלל את תפלת התענית במקומה בשומע תפלה ואח”כ נזכר מצרפה לבקשה שהיא אחרי שמונה עשרה לפני יהיו לרצון אמרי פי ואם כבר גמר את תפלתו ונתן שלום אינו צריך לחזור על שום דבר

ומי ששכח להתפלל בענין הגשם והוא מתענה באותו יום ואח”כ נזכר קודם שאמר שמע קולנו מתחיל קודם בבקשת הגשם ר”ל ותן טל ומטר ואח”כ בתפלת התענית ר”ל עננו כי תפלת הגשם היא הכרחית בזמנה ומן התענית אפשר להמנע ויאחד את שניהם בשומע תפלה כמו שתארתי

ומי ששכח לומר המלך המשפט במקומו חוזר מן הפיסקה ההיא עד הסוף

ואחרי השמונה עשרה בזמן הרגיל שאיננו שבת ולא חודש ולא חנוכה ולא מועד צריך המאמין לפול על פניו ותאור נפילת אפים מניח את ברכו השמאלית על הארץ כדרכו כשהוא יושב ומקבל את ברכו הימנית עליה כדרכו שהוא כורע ויהא חצי כורע חצי יושב ואומר

רחום וחנון חטאנו לפניך רחם עלינו נושא עון ועובר על פשע חטאנו לפניך רחם עלינו עשה למען שמך הגדול הגבור והנורא שיתקדש בעולם כלו ורחם עלינו וכפר על חטאתינו למען שמך אבל חטאנו עוינו הרשענו פשענו ומרדנו וסרנו ממצותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו ועכשו באתי ועמדתי על פתחיך יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו שתפתח לי שערי רחמים ושערי תשובה ואחזור בתשובה שלימה לפניך תשובה שאתה רוצה בה תשובה שאתה חפץ בה תשובה שתמחול ותסלח לכל עונתי בשבילה אבינו מלכנו אלהינו חננו ועננו אין בנו מעשים עשה עמנו למען שמך צדקה

ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו זכור רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה אל תזכר לנו עונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך יהי חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך אם עונות תשמר יה יהוה מי יעמד כי עמך הסליחה למען תורא יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך

ומוסיף ואומר

והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו הדר כבוד הודך ודברי נפלאתיך אשיחה ועזוז נוראתיך יאמרו וגדלותיך (וגדלתך) אספרנה זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו יודוך יהוה כל מעשיך וחסידיך יברכוכה כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודר סומך יהוה לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון צדיק יהוה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם שומר יהוה את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד תהלת יהוה ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד

ואומר

ברוך אלהינו שבראנו לכבודו שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת חיי עולם נטע בתוכנו ברחמיו הרבים יפתח לבנו לאהבתו ויתן בלבנו ליראתו ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם למען לא ניגע לריק יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו שנשמור חוקיך בעולם הזה נחיה ונזכה ונירש תורה שלימה ומעשים טובים וחיי העולם הבא

תפילת מנחה

ותאור התפלה השניה תפלת המנחה היחיד אומר

והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו הדר כבוד הודך ודברי נפלאתיך אשיחה ועזוז נוראתיך יאמרו וגדלותיך (וגדלתך) אספרנה זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו יודוך יהוה כל מעשיך וחסידיך יברכוכה כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודר סומך יהוה לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון צדיק יהוה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם שומר יהוה את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד תהלת יהוה ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד

ואת הפסוקים האלה הוא אומר כשהוא יושב עד שינוח לבו ויתרחב קרבו לתפלה אח”כ יעמוד ישר ויתפלל שמונה עשרה

יהוה שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש (המלך הקדוש)

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך דעה וחכמה ובינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו במצותיך וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחול לנו מלכנו כי פשענו ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח

ראה בענינו וריב ריבנו ודון דיננו וגאלנו מהרה למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת לטובה בכל מיני תבואתה וברכה כשנים הטובות (ותן טל ומטר על פני האדמה ושבע את העולם כלו מברכות טובך ורוה פני תבל מעושר מתנות ידך ושמרה והצילה לשנה הזאת מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות וברכה עלינו כשנים הטובות) ברוך אתה יהוה מברך השנים

תקע שופר גדול לחירותנו ושא נס מהרה לקבצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחלה ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט (המלך המשפט)

למשומדים אל תהי תקוה ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר בימינו ברוך אתה יהוה שובר רשעים ומכניע זדים

על הצדיקים ועל החסידים ועל גירי הצדק יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ולא יבושו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רחם יהוה אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ובנה ברחמיך את ירושלם ברוך אתה יהוה בונה ירושלם

את צמח דויד עתה תצמיח וקרנו תרים בישועתך ברוך אתה יהוה מצמיח קרן ישועה

שמע קולנו יהוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקביל ברחמים את תפלתנו ומלא ברחמיך הרבים כל משאלות לבנו ברוך אתה יהוה שומע תפלה

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

אלהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ורגלי מלרוץ לרעה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי לתורתך ולמצותיך נפשי תרדוף כל המחשבים עלי רעה בטל עצתם וקלקל מחשבותם יהוה אלהינו יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי

ונופל על פניו ואומר

רחום וחנון חטאנו לפניך רחם עלינו נושא עון ועובר על פשע חטאנו לפניך רחם עלינו עשה למען שמך הגדול הגבור והנורא שיתקדש בעולם כלו ורחם עלינו וכפר על חטאתינו למען שמך אבל חטאנו עוינו הרשענו פשענו ומרדנו וסרנו ממצותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו ועכשו באתי ועמדתי על פתחיך יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו שתפתח לי שערי רחמים ושערי תשובה ואחזור בתשובה שלימה לפניך תשובה שאתה רוצה בה תשובה שאתה חפץ בה תשובה שתמחול ותסלח לכל עונתי בשבילה אבינו מלכנו אלהינו חננו ועננו אין בנו מעשים עשה עמנו למען שמך צדקה

ויושב ואומר

ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו זכור רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה אל תזכר לנו עונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך יהי חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך אם עונות תשמר יה יהוה מי יעמד כי עמך הסליחה למען תורא יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך

וזמן בין השמשות שמתפללים בו את התפלה הזאת משניכרת ירידת החמה וזה מחציה השני של השעה השביעית עד שקיעת החמה

תפילת ערבית

ותאור תפלת הלילה קוראים לפניה את ג’ הפרשיות שהן מן התורה ומברך לפניהן שתי ברכות בענין צאת הכוכבים בשקיעת החמה ומשבח את ה’ על זאת ואומר פסוק

והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו

ואח”כ אומר

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים בחכמה פותח שערים בתבונה מסדר הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו בורא יומם ולילה וגולל אור מפני חשך וחשך מפני אור מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ללילה יהוה צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה יהוה המעריב ערבים

אהבת עולם עמך ישראל אהבת תורה ומצות חקים ומשפטים אותנו למדתה על כן בשכבנו ובקומנו נשיח בחקי רצונך נשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ואהבתך לא תסור ממנו כי היא עטרת ראשנו לנצח נצחים ברוך אתה יהוה אוהב את עמו ישראל אמן

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

עד גמר שלש הפרשיות כולן כמו שפרשתי בתפלת שחרית ומצרפים אמת עם אלהים בהברה אחת

אמת אמונה כל זאת קיים עלינו יהוה אלהינו ואנחנו ישראל עמו אמת מלכנו ואין זולתו הפודנו מיד מלכים הגואלנו מכף כל עריצים האל הנפרע לנו מצרינו המשלם גמול לכל אויבי נפשנו השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו המדריכנו על במות אויבינו וירם קרננו על כל שונאינו העושה לנו נקמה בפרעה אותות ומופתים באדמת בני חם המכה בעברתו כל בכורי מצרים ויוציא ישראל מתוכן לחירות המעביר את בניו בין גזרי ים סוף ואת שונאיהם בתהומות טביע וראו בנים את גבורתו והודו לשמו ומלכותו ברצון קבלו עליהם וענו שירה בשמחה רבה ואמרו כלם מי כמכה באלים יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלות עשה פלא לך עושה פלא פיארו פדויים לשמך על שפת הים יחד כלם בקול אחד הודו והמליכו ואמרו יהוה ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה יהוה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה יהוה גאל ישראל

השכיבנו יהוה אלהינו לשלום והעמידנו לחיים ולשלום והגן בעדינו והצילנו מכל צרה ומשחית ושמרנו מכל דבר רע ומפחד לילה ושבור את השטן מלפנינו ומאחרינו כי שומרינו ומצילנו אתה ובצל כנפיך תסתירנו ברוך שומר את עמו ישראל לעד

ברוך יהוה לעולם אמן ואמן וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו יהוה הוא האלהים יהוה הוא האלהים וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן ימלוך יהוה לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להודות לשם קדשך להשתבח בתהלתך כי לא יטוש יהוה את עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יהוה לעשות אתכם לו לעם ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה ליהוה המלוכה והיה יהוה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד אלהינו שבשמים קיים שמך ומלכותך עלינו תמיד לעולם ועד בידך נפש החיים ונפש המתים אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש בידך אפקיד רוחי פדית אותי יהוה אל אמת יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים לא תבושו ולא תכלמו עד עולמי עד יהיה יהוה אלהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו להטות לבבינו אליו ללכת בכל דרכיו לשמור מצותיו וחקיו ומשפטיו אשר צוה את אבותינו כל הנשמה תהלל יה הללויה ברוך יהוה בבקר ברוך יהוה בערב ברוך יהוה ביום ברוך יהוה בלילה ברוך יהוה בשכבנו ובקומנו תמיד יהוה אלהינו נהללך סלה לדור ודור נשיח באמונתך ברוך אתה יהוה מלך אל חי לעד וקיים לנצח משובח שמו תמיד ימלוך לעולם ועד אמן

את הפרשיות והברכות האלה הוא קורא בישיבה אחר כך עומד ישר ומתפלל שמונה עשרה כמו שרשמתי בתפלת שחרית

יהוה שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש (המלך הקדוש)

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך דעה וחכמה ובינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו במצותיך וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחול לנו מלכנו כי פשענו ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח

ראה בענינו וריב ריבנו ודון דיננו וגאלנו מהרה למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת לטובה בכל מיני תבואתה וברכה כשנים הטובות (ותן טל ומטר על פני האדמה ושבע את העולם כלו מברכות טובך ורוה פני תבל מעושר מתנות ידך ושמרה והצילה לשנה הזאת מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות וברכה עלינו כשנים הטובות) ברוך אתה יהוה מברך השנים

תקע שופר גדול לחירותנו ושא נס מהרה לקבצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחלה ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט (המלך המשפט)

למשומדים אל תהי תקוה ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר בימינו ברוך אתה יהוה שובר רשעים ומכניע זדים

על הצדיקים ועל החסידים ועל גירי הצדק יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ולא יבושו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רחם יהוה אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ובנה ברחמיך את ירושלם ברוך אתה יהוה בונה ירושלם

את צמח דויד עתה תצמיח וקרנו תרים בישועתך ברוך אתה יהוה מצמיח קרן ישועה

שמע קולנו יהוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקביל ברחמים את תפלתנו ומלא ברחמיך הרבים כל משאלות לבנו ברוך אתה יהוה שומע תפלה

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

אלהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ורגלי מלרוץ לרעה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי לתורתך ולמצותיך נפשי תרדוף כל המחשבים עלי רעה בטל עצתם וקלקל מחשבותם יהוה אלהינו יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי

ואין הכרח בנפילת אפים אחרי תפלת הלילה אלא שרבים מבני עמנו עושים כך כתוספת ואין רע בדבר וזמן התפלה הזאת ר”ל תפלת הלילה מצאת הכוכבים עד עלות השחר אלא שהמאמין יקדימנה כל כמה שאפשר וכן גם תפלת המנחה כל מה שהיא קרובה יותר לשעה השביעית הרי זה עדיף

סדר קריאת שמע על המיטה

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המפיל כבלי שינה על עיני ומשקיע שנת התרדמה ומאיר לאישון בת עין יהי רצון מלפניך יהוה אלהי שתצילני מיצר הרע ומפגע רע ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים והאר עיני פן אישן המות והעמידני ממטתי לחיים ולשלום ברוך אתה יהוה המאיר לכל העולם כולו מכבודו

ערבית של שבת

ונבאר תפלות השבת וברכותיה ונאמר לפני שקיעת החמה ביום הששי חייבים להדליק נר לשבת ורובינו מברכים עליו להדליק נר השבת ואחרי שקיעת החמה קוראים קריאת שמע ויש מכניסים זכר השבת בברכות שלפניה ושלאחריה ואומרים

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר כלה מעשיו ביום השביעי ויקראהו עונג שבת קדשו מערב עד ערב התקין מנוחה לעמו ישראל כרצונו גולל אור מפני חשך וחשך מפני אור ברוך אתה יהוה המעריב ערבים

למען אהבת עמוסים נטעת עץ חיים שבת קדשת מימים ואותה הנחלת לתמימים ואהבתך לא תסור ממנו כי היא עטרת ראשנו נצח נצחים ברוך אתה יהוה אוהב את עמו ישראל אמן

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

אמת אמונתך בשביעי קיימת גזרת דברת הקשבנו ושמענו זכור חמדת טהורים ירשוה כתובה היא לראש ארבעה משעת נתינתה שמח בה לב ישורון עדה פדיתה צדקה קניתה רוממת שבת תמיד בינך לבינינו כי בששת ימים עולמך תכנת ובשביעי נחתה למען שתניח לעמך יש אבות ובנים כעלו מן הים בגילה ברנה בשמחה רבה אמרו כלם מי כמכה באילם יהוה מי כמוך נאדר בקדש נורא תהלות עושה פלא שמרי שביעי ראו את גבורתך על הים יחד כלם הודו והמליכו ואמרו יהוה ימלוך לעולם בגלל אבות הושעת בנים ותביא גאלה לבני בניהם ברוך אתה יהוה גאל ישראל

השכיבנו יהוה אלהינו לשלום והעמידנו לחיים ולשלום ופרוס עלינו סכת שלום כדבר שנאמר וישב עמי בנוה שלום ובמנוחות שאננות ברוך אתה יהוה הפורש סוכת שלום על עמו ישראל

יהוה שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש (המלך הקדוש)

מאהבתך יהוה אלהינו שאהבת את ישראל עמך ומחמלתך מלכנו שחמלת על בני בריתך נתתה לנו יהוה אלהינו את יום השביעי הגדול והקדוש הזה לאהבה למנוחה לעבודה להודאה לתת לנו מאתך חיים וחסד אלהינו ואלהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצותך ותן חלקנו בתורתך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת והנחילנו באהבה ורצון שבתות קדשך ברוך אתה יהוה מקדש השבת

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

אלהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ורגלי מלרוץ לרעה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי לתורתך ולמצותיך נפשי תרדוף כל המחשבים עלי רעה בטל עצתם וקלקל מחשבותם יהוה אלהינו יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי

קידוש ליל שבת

ויכלו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו ורצה בנו שבת קדשו באהבה הנחילנו זכרון למעשה בראשית היא תחלת באהבה מקרא קדש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת אותנו קדשת מכל העמים שבתות קדשך באהבה ורצון הנחלתנו ברוך אתה יהוה מקדש השבת

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידיים

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ

ברכת המזון

וכל יהודי שאכל כשיעור סעודה צריך לברך ארבע ברכות כמו שאתאר ואלו הן

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם הזן אותנו ואת העולם כלו בטוב בחן בחסד וברחמים ברוך אתה יהוה הזן את הכל

נודה לך יהוה אלהינו כי הנחלתנו ארץ חמדה טובה ורחבה ברית ותורה חיים ומזון ועל כלם אנו מודים לך ומברכים את שמך לעולם ועד ברוך אתה יהוה על הארץ ועל המזון

רחם יהוה אלהינו עלינו על ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ועל הבית הגדול והקדוש אשר אתה שמך נקרא עליו ומלכות בית דויד תחזיר למקומה בימינו

ובאלה שלש הברכות האחרונות יש מקומות מיועדים לדברים שאומרים אותם לפי הצורך הברכה השני לפני ועל כלם ראוי להזכיר בו חנכה ופורים ובברכה השלישית מקום לפני ובנה את ירושלם ראוי להזכיר בו ראש חדש ושבת ויום טוב בשבת אומרים

רצה והחליצנו יהוה אלהינו בכל מצותיך ומצות יום השביעי הגדול והקדוש הזה כי יום גדול וקדוש הוא מלפניך ונשבות בו כמצות רצוניך כרצונך הנח לנו ואל יהי צרה ויגון ביום מנוחתינו

ובראש חדש אומרים

אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבא יגיע ויראה יזכר ויפקד זכרונינו וזכרון אבותינו וזכרון ירושלם עירך וזכרון עמך כל בית ישראל לפניך לטובה ביום ראש החדש הזה זכרינו יהוה אלהינו בו לטובה ופקדינו בו לברכה והושיענו בו לחיים

וביום טוב שמים במקום ראש חדש את שם החג ואם חלו ר”ח או איזה יו”ט להיות בשבת מקדימים את השבת

ובנה את ירושלם בקרוב ברוך אתה יהוה בונה ירושלם אמן

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם האל אבינו מלכנו בוראנו גואלנו המלך הטוב והמטיב אשר בכל יום ויום הוא מרבה להיטיב עמנו והוא יגמלנו לעד חן וחסד ורוח ורחמים וכל טוב

וזאת תפלה קצרה שיתפלל

הרחמן ימלוך לעולם ועד ישתבח נצח סלה הרחמן יאיר עינינו במאור תורה יצליח לנו בכל דרכינו ישים יראתו לנגד עינינו יסיר מחלה מקרבנו יגער בחושבי רעתנו יהיה לנו עוזר וסומך יעשה עמנה למען שמו ישים עלינו שלום עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום על ישראל

ואם שכח להזכיר שבת או יו”ט בברכה השלישית ולא נזכר עד שפתח ברביעית אומר בשבת

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר נתן שבתות למנוחה לאות ולברית ברוך אתה יהוה מקדש השבת

ואח”כ מתחיל ברביעית וביום טוב

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר נתן מועדי שמחה לעמו ישראל לששון ולשמחה ברוך אתה יהוה מקדש ישראל והזמנים

ובראש חדש

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר נתן ראשי חדשים לעמו ישראל לזכרון

ואינו חותם כלל אבל אם שכח להזכיר חנכה ופורים בברכה השניה אינו חוזר על שום דבר ואת הברכה הרביעית מחליף האבל בשבעת ימי אבלו ואומר במקום הטוב והמטיב

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אל אמת דיין אמת שליט בעולמו לעשות בו כרצונו שופט בצדק ולוקח נפשות במשפט הכל שלו ואנחנו עמו ועבדיו חייבין אנחנו להודות לו ולברכו בכל יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו שתכלה הרעה הזאת ממנו ומכל בית ישראל ומן האבלים שבתוכנו גודר פרצות בישראל הוא יגדור הפרצה הזאת לחיים ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום על ישראל

ברכה מעין שלוש

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם על

העץ ועל פרי העץ ועל השדה ועל תנובת השדה

המחיה ועל הכלכלה

הגפן ועל פרי הגפן

ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שרציתה והנחלתה את אבותינו רחם על עמך ועל עירך ועל מקדשך ובנה עיר קדשך במהרה בימינו ונאכל מפריה ונשבע מטובה ונברכך עליה בקדושה ובטהרה ברוך אתה יהוה על הארץ ועל

פרי העץ

המחיה

פרי הגפן

שחרית של שבת

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

יהוה שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש (המלך הקדוש)

ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו כליל תפארת בראשו נתתה בעמידתו לפניך על הר סיני שני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירות שבת וכן כתוב בתורתיך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש אלהינו ואלהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצותך ותן חלקנו בתורתך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת והנחילנו באהבה ורצון שבתות קדשך ברוך אתה יהוה מקדש השבת

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

אלהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ורגלי מלרוץ לרעה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי לתורתך ולמצותיך נפשי תרדוף כל המחשבים עלי רעה בטל עצתם וקלקל מחשבותם יהוה אלהינו יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי

מוסף של שבת ויום טוב

יהוה שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש (המלך הקדוש)

תקנת שבת רצית קרבנותיה צויתה פירושיה עם סידורי נסכיה מענגיה לעולם כבוד ינחלו טועמיה חיים זבדימו וגם האוהבים דבריה גדולה בחרו אז מסיני נצטוו עליה ותצוונו יהוה אלהינו להקרוב בו קרבן מוספין ונסכין כראוי לו יהיה רצון מלפניך יהוה אלהינו שתעלנו לארצנו ותטענו בגבולנו נעשה לפניך קרבן חובתנו כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדך וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונסכה ישמחו במלכותך כל שומרי שבת וקוראי עונג ומקדשי שביעי כולם יתענגו וישבעו מטובך אלהינו ואלהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצותך ותן חלקנו בתורתך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת והנחילנו באהבה ורצון שבתות קדשך ברוך אתה יהוה מקדש השבת

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

אלהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ורגלי מלרוץ לרעה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי לתורתך ולמצותיך נפשי תרדוף כל המחשבים עלי רעה בטל עצתם וקלקל מחשבותם יהוה אלהינו יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי

מנחה של שבת ויום טוב

יהוה שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש (המלך הקדוש)

הנח לנו כי אתה אבינו ומלוך עלינו מהרה כי אתה מלכנו בעבור שמך הגדול והנורא שנקרא על ישראל עמך ועל יום השביעי הגדול והקדוש הזה כי יום גדול וקדוש הוא מלפניך ונשבות בו כמצות רצונך כרצונך הנח לנו יהוה אלהינו ואל יהי צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו ותהיה מנוחתנו מנוחת אהבה ונדבה מנוחת אמת ואמונה מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח מנוחה שלימה שאתה רוצה בה

ואחרים ממנו מתפללים במקומה

אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ עטרת תהלה ותפארת ישועה מנוחה וקדושה לעמך נתתה אברהם יגל יצחק ירנן יעקב ובניו ינוחו בו למשה עבדך בסיני אמרת לו פני ילכו והניחותי לך מנוחתך מנוחת אהבה ונדבה מנוחת אמת ואמונה

והתפלה הראשונה היא הנהוגה

אלהינו ואלהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצותך ותן חלקנו בתורתך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת והנחילנו באהבה ורצון שבתות קדשך ברוך אתה יהוה מקדש השבת

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

אלהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ורגלי מלרוץ לרעה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה פתח לבי לתורתך ולמצותיך נפשי תרדוף כל המחשבים עלי רעה בטל עצתם וקלקל מחשבותם יהוה אלהינו יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי