לא יעמוד אדם ויתפלל וצריך לנקביו שנאמר הכון לקראת אלהיך ישראל

ר’ יהודה אומר שלש ברכות צריך לברך בכל יום

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שלא עשני גוי

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שלא עשני אשה

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שלא עשני בור

תניא היה רבי מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר ועתה ישראל מה ה’ אלהיך שואל מעמך

תניא היה ר”מ אומר חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום אלו הן

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעשאני ישראל

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שלא עשאני אשה

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שלא עשאני בור

תפילת שחרית

הנכנס לבית הכנסת ומצאן שקראו חצייה וגמר עמהן לא יחזור ויקרא מראשה עד אותו מקום אלא מתחיל מראש וגומר עד סוף וכן בהלל וכן בתפלה וכן במגלה

רבי שמעון בן נתנאל אומר הוי זהיר בקרית שמע ובתפילה וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא תחנונים לפני המקום ברוך הוא שנאמר כי חנון ורחום הוא

מאימתיי קורין את שמע בשחרים משיכיר בין תכלת ללבן רבי אליעזר אומר בין תכלת לכרתן

מאימתי קורין את שמע בשחרית אחרים אומרי’ כדי שיהא חבירו ברחוק ד’ אמות ומכירו מצותה עם הנץ החמה כדי שיהא סומך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום אמר רבי יהודה פעם אחת הייתי מהלך אחר רבי עקיבא ואחר רבי אלעזר בן עזריה הגיע זמן קריאת שמע כמדומה אני שנתייאשו מלקרות אלא שעוסקין בצרכי צבור קריתי ושניתי ואח”כ התחילו הן וכבר נראתה חמה על ראשי ההרים

עד הנץ החמה רבי יהושוע אומר עד שלוש שעות שכן דרך בני מלכים לעמוד בשלוש שעות הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שהוא קורא בתורה

בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה

בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם

בעל קרי מהרהר בליבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו רבי יהודה אומר מברך לפניהם ולאחריהם

בעל קרי חולה שנתן עליו תשעה קבין מים הרי זה קורא אבל אינו מוציא את הרבים ידי חובתן עד שיבא בארבעים סאה רבי יהודה אומר ארבעים סאה מכל מקום

בעל קרי שאין לו מים לטבול הרי זה קורא את שמע ואינו משמיע לאזנו ואינו מברך לפניה ולא לאחריה דברי רבי מאיר וחכ”א קורא את שמע ומשמיע לאזנו ומברך לפניה ולאחריה

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל המאיר לארץ ולדרין עליה ברחמים רבים וטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית ברוך אתה יהוה יוצר המאורות

אהבת עולם אהבתנו יהוה אלהינו חמלה גדולה יתירה חמלת עלינו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדנו חקי חיים כן תחננו אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בלבנו להבין לשמוע ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה האר עינינו במצותיך ודבק לבנו ליראתך ויחד לבבינו לאהבה את שמך וליראה מלפניך ומלוך עלינו מהרה אתה לבדך ולשם קדשך באמת נקרא עלינו ובעבור שמך הגדול הגבור והנורא שנקרא על ישראל עמך מהרה באהבה תרים קרנינו ותושיענו למען שמך כי בך בטחנו לא נבוש ולא נכלם ולא נכשל עד עולמי עד ורחמיך הרבים אל יעזבונו נצח סלה ועד והביא לנו ישועה ושלום מארבע כנפות הארץ והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו כי מלך פועל ישועות לעמך ישראל אתה נגילה ונשמחה בישועתך כי בנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך להודות לך וליחדך ברוך אתה יהוה הבוחר בעמו ישראל אמן

הקורא את שמע ולא השמיע לאוזנו יצא רבי יוסי אומר לא יצא קרא ולא דיקדק באותותיה רבי יוסי אומר יצא רבי יהודה אומר לא יצא הקורא למפרע לא יצא קרא וטעה יחזור למקום שטעה

הקורא את שמע צריך שיכוין את לבו רבי אחאי אומר משום רבי יהודה אם כוון לבו בפרק ראשון אע”פ שלא כוון את לבו בפרק אחרון יצא

הקורא את שמע וטעה והשמיט בה פסוק אחד לא יחזור ויקרא את הפסוק בפני עצמו אלא מתחיל באותו פסוק וגומר עד סוף וכן בהלל וכן במגלה וכן בתפלה

הקורא את שמע וטעה ואינו יודע היכן טעה חוזר לראשה טעה באמצע הפרק חוזר לראש הפרק טעה בין כתיבה ראשונה לאחרונה חוזר לכתיבה ראשונה

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

רבי יהודה אומר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק

הקורא את שמע צריך להזכיר יציאת מצרים באמת ויציב רבי אומר צריך להזכיר בה מלכות אחרים אומרים צריך להזכיר בה מכת בכורות וקריעת ים סוף

אמת יציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ומתוקן ומקובל וצדיק ונורא ונעים וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד אמת אלהי עולם מלכנו צור יעקב מגן ישענו לדר ודר הוא קיים ושמו קיים כסאו נכון ומלכותו קימת ודבריו קימים נאמנים נחמדים לעולם ולעולמי עולמים עלינו ועל אבותינו על בנינו ועל דרותינו ועל כל דורות זרע עמך ישראל עבדיך הראשונים והאחרונים דבר קיים לעולם ועד חק ולא יעבר אמת שאתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו מלכנו ומלך אבותינו גואלינו וגאל את אבותינו יוצרנו צור ישועתנו מצילנו מעולם הוא שמך ואין לנו אלהים זולתך עוזר את אבותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיע בניהם אחריהם בכל דור ודור אמת אשרי איש שישמע אל מצותיך ודבריך ותורתך ישים על לבו אמת אתה הוא אדון לעמך מלך גבור לריב ריבם אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון ובלעדיך אין לנו מושיע אמת ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו כל בכורי מצרים בדבר הרגתה ובאלהיהם שפטים עשית עד אדות שבטי עמך ישראל נחלתך ים סוף קרעתה לפני בניך ותעבירם בתוכו באהבה בחרבה ואת כל רודפי בניך ואויבי עדתך וצוררי נחלתך הבאים אחריהם כלם כסמו ים אחד מהם לא נותר ועל זאת שבחו אהובים ורוממו לאל ונתנו ידידים זמירות שירות תושבחות הודאות למלך אל חי וקיים רם ונשא גדול ונורא משפיל גאים עד לארץ מגביה שפלים עד מרום מוציא אסירים ופודה ענוים ועונה לעמו בעת שועם אליו ברוך הוא וענו שירה ואמרו כולם מי כמוך באילים יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלות עשה פלא מפי עוללים ויונקים שירה שמעת על שפת הים יחד כלם הודו והמליכו ואמרו יהוה ימלך לעולם ועד ונאמר גאלנו יהוה צבאו שמו קדוש ישראל ברוך אתה יהוה גאל ישראל

היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר

תפילת השחר עד חצות רבי יהודה אומר עד ארבע שעות

רבן גמליאל אומר בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה רבי יהושוע אומר ומעין שמונה עשרה רבי עקיבה אומר אם שגרה תפילתו בפיו מתפלל שמונה עשרה ואם לאו מעין שמונה עשרה

רבי אליעזר אומר העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים

המתפלל צריך שיכוין את לבו אבא שאול אומר סימן לדבר תכין לבם תקשיב אזנך

רבי יהושוע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה ואומר הושע יהוה את עמך את שארית ישראל כל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך ברוך אתה יהוה שומע תפילה

היה מהלך במקום סכנה ולסטים מתפלל תפלה קצרה איזו היא תפלה קצרה רבי אלעזר אומר עשה רצונך בשמים ותן נחת ליראיך בארץ והטוב בעיניך עשה ברוך אתה יהוה שומע תפילה

ר’ אלעזר בר צדוק אומר שמע צעקת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתן ברוך אתה יהוה שומע תפילה

אחרים אומרים צרכי עמך ישראל מרובין ודעתן קצרה יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו שתתן לכל אחד ואחד צרכיו ולכל גויה וגויה כדי מחסורה ברוך אתה יהוה שומע תפילה

מי שאינו יכול לכוין את הרוחות מכוונים לבן לפני המקום ומתפללין שנא’ והתפללו אל ה’ היה עומד בחו”ל יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל שנא’ והתפללו אל ה’ דרך ארצם היה עומד בא”י יכוין את לבו כנגד ירושלים שנא’ והתפללו אל העיר הזאת העומדים בירושלים מתפללין כנגד בית המקדש שנא’ והתפללו אל הבית הזה העומדים במקדש יכונו את לבן כנגד בית קדשי הקדשים שנא’ והתפללו אל המקום הזה נמצאו העומדין לצפון פניהם לדרום העומדים בדרום פניהם לצפון העומדים במזרח פניהם למערב העומדים למערב פניהם למזרח ונמצאו כל ישראל מתפללין למקום אחד

היה רוכב על גבי החמור אם יש לו מי שיאחז את חמורו ירד למטה ויתפלל ואם לאו ישב במקומו ויתפלל ר’ אומר בין כך ובין כך יתפלל במקומו ובלבד שיהא לבו מכוון

היה רוכב על החמור יירד אם אינו יכול לירד יחזיר את פניו אם אינו יכול להחזיר את פניו יכוון את ליבו כנגד בית קודש הקודשים היה יושב בספינה או בקרון או באסדה יכוון את ליבו כנגד בית קודש הקודשים

לא יעמוד לא ע”ג מטה ולא ע”ג כסא ולא ע”ג ספסל ולא ע”ג מקום גבוה ויתפלל שאין גבהות לפני המקום שנא’ ממעמקים קראתיך ה’ אם היה זקן או חולה הרי זה מותר

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק

הקורא את שמע למפרע לא יצא וכן בהלל וכן בתפלה וכן במגלה

א”ר יהודה כשהיה רבי עקיבה מתפלל עם הצבור היה מקצר בפני כולן כשהיה מתפלל בינו לבין עצמו היה אדם מניחו בצד זה ובא ומצאו בצד אחר מפני הכריעות והשתחויות שהיה עושה

יכול יהא משמיע קולו בתפלתו פירש בחנה וחנה היא מדברת על לבה

אלו ברכות ששוחין בהן ברכה ראשונה תחלה וסוף ובמודים תחלה וסוף

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

מזכירין גבורת גשמים בתחיית המתים

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

ואין עונים עם המברך רבי יהודה היה עונה עם המברך

קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כל הארץ כבודו

וברוך כבוד יהוה ממקומו 

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

והבדלה בחונן הדעת רבי עקיבה אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה רבי אליעזר אומר בהודיה

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך דעה וחכמה ובינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו במצותיך וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחול לנו מלכנו כי פשענו ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח

ראה בענינו וריב ריבנו ודון דיננו וגאלנו מהרה למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

ושואלין גשמים בברכת השנים

ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת לטובה בכל מיני תבואתה וברכה כשנים הטובות (ותן טל ומטר על פני האדמה ושבע את העולם כלו מברכות טובך ורוה פני תבל מעושר מתנות ידך ושמרה והצילה לשנה הזאת מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות וברכה עלינו כשנים הטובות) ברוך אתה יהוה מברך השנים

תקע שופר גדול לחירותנו ושא נס מהרה לקבצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחלה ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט (המלך המשפט)

שמונה עשרה שאמרו חכמים כנגד שמונה עשרה אזכרות שבהבו לה’ בני אלים וכולל של מינים בשל פרושין ושל גרים בשל זקנים ושל דוד בירושלים ואם אמר אלו לעצמן ואלו לעצמן יצא

למשומדים אל תהי תקוה ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר בימינו ברוך אתה יהוה שובר רשעים ומכניע זדים

על הצדיקים ועל החסידים ועל גירי הצדק יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ולא יבושו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רחם יהוה אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ובנה ברחמיך את ירושלם ברוך אתה יהוה בונה ירושלם

את צמח דויד עתה תצמיח וקרנו תרים בישועתך ברוך אתה יהוה מצמיח קרן ישועה

שמע קולנו יהוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקביל ברחמים את תפלתנו ומלא ברחמיך הרבים כל משאלות לבנו ברוך אתה יהוה שומע תפלה

וכל שיש בו מוסף כגון ר”ח וחולו של מועד שחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה ואומר קדושת היום בעבודה רבי אליעזר אומר בהודאה ואם לאו מחזירין אותו

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

כל שאין בו מוסף כגון חנוכה ופורים ערבית שחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה ואומר מעין המאורע בהודאה ואם לא אמר מעין המאורע <אין> מחזירין אותו

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

לא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים ולא שאלה בברכת השנים מחזירין אותו

רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה אמרו לו מה מקום לתפילה זו אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי

הזבין והזבות והנדות והיולדות מותרין לקרות בתורה ולשנות במשנה במדרש בהלכות ובאגדות ובעלי קריין אסורין בכולן ר’ יהודה אומר שונה הוא בהלכות הרגילות ובלבד שלא יציע את המשנה

תפילת מנחה

תפילת המנחה עד הערב רבי יהודה אומר עד פלג המנחה

אין עומדין להתפלל [לא] מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר של חכמה וכן לא יפטר אדם מחבירו לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך דברים בטלים ולא מתוך קלות ראש אלא מתוך דבור של חכמה שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו את דבריהם בדברי שבח ותנחומין

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך דעה וחכמה ובינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו במצותיך וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחול לנו מלכנו כי פשענו ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח

ראה בענינו וריב ריבנו ודון דיננו וגאלנו מהרה למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת לטובה בכל מיני תבואתה וברכה כשנים הטובות (ותן טל ומטר על פני האדמה ושבע את העולם כלו מברכות טובך ורוה פני תבל מעושר מתנות ידך ושמרה והצילה לשנה הזאת מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות וברכה עלינו כשנים הטובות) ברוך אתה יהוה מברך השנים

תקע שופר גדול לחירותנו ושא נס מהרה לקבצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחלה ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט (המלך המשפט)

למשומדים אל תהי תקוה ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר בימינו ברוך אתה יהוה שובר רשעים ומכניע זדים

על הצדיקים ועל החסידים ועל גירי הצדק יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ולא יבושו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רחם יהוה אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ובנה ברחמיך את ירושלם ברוך אתה יהוה בונה ירושלם

את צמח דויד עתה תצמיח וקרנו תרים בישועתך ברוך אתה יהוה מצמיח קרן ישועה

שמע קולנו יהוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקביל ברחמים את תפלתנו ומלא ברחמיך הרבים כל משאלות לבנו ברוך אתה יהוה שומע תפלה

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

תפילת ערבית

מאימתיי קורין את שמע בערבין משעה שהכוהנים נכנסין לאכול בתרומתן

מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שבני אדם נכנסין לאכול פיתן בערבי שבתות דברי רבי מאיר וחכמים אומרים משעה שהכהנים זכאין לאכול בתרומתן סימן לדבר צאת הכוכבים ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר (נחמיה ד) וחצים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים

עד סוף האשמורת הראשונה דברי רבי אליעזר וחכמים אומרין עד חצות רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר

תניא חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואח”כ אקרא ק”ש ואתפלל וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה אבל אדם בא מן השדה בערב נכנס לבית הכנסת אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשנות שונה וקורא ק”ש ומתפלל ואוכל פתו ומברך וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה

בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה אחת ארוכה ואחת קצרה

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים בחכמה פותח שערים בתבונה מסדר הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו בורא יומם ולילה וגולל אור מפני חשך וחשך מפני אור מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ללילה יהוה צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה יהוה המעריב ערבים

אהבת עולם עמך ישראל אהבת תורה ומצות חקים ומשפטים אותנו למדתה על כן בשכבנו ובקומנו נשיח בחקי רצונך נשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ואהבתך לא תסור ממנו כי היא עטרת ראשנו לנצח נצחים ברוך אתה יהוה אוהב את עמו ישראל אמן

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

מזכירין יציאת מצריים בלילות

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם אני יהוה אלהיכם 

אמת אמונה כל זאת קיים עלינו יהוה אלהינו ואנחנו ישראל עמו אמת מלכנו ואין זולתו הפודנו מיד מלכים הגואלנו מכף כל עריצים האל הנפרע לנו מצרינו המשלם גמול לכל אויבי נפשנו השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו המדריכנו על במות אויבינו וירם קרננו על כל שונאינו העושה לנו נקמה בפרעה אותות ומופתים באדמת בני חם המכה בעברתו כל בכורי מצרים ויוציא ישראל מתוכן לחירות המעביר את בניו בין גזרי ים סוף ואת שונאיהם בתהומות טביע וראו בנים את גבורתו והודו לשמו ומלכותו ברצון קבלו עליהם וענו שירה בשמחה רבה ואמרו כלם מי כמכה באלים יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלות עשה פלא לך עושה פלא פיארו פדויים לשמך על שפת הים יחד כלם בקול אחד הודו והמליכו ואמרו יהוה ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה יהוה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה יהוה גאל ישראל

השכיבנו יהוה אלהינו לשלום והעמידנו לחיים ולשלום והגן בעדינו והצילנו מכל צרה ומשחית ושמרנו מכל דבר רע ומפחד לילה ושבור את השטן מלפנינו ומאחרינו כי שומרינו ומצילנו אתה ובצל כנפיך תסתירנו ברוך שומר את עמו ישראל לעד

תפילת הערב אין לה קבע

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

והבדלה בחונן הדעת רבי עקיבה אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה רבי אליעזר אומר בהודיה

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך דעה וחכמה ובינה והשכל ברוך אתה יהוה חונן הדעת

השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו במצותיך וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

סלח לנו אבינו כי חטאנו ומחול לנו מלכנו כי פשענו ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח

ראה בענינו וריב ריבנו ודון דיננו וגאלנו מהרה למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת לטובה בכל מיני תבואתה וברכה כשנים הטובות (ותן טל ומטר על פני האדמה ושבע את העולם כלו מברכות טובך ורוה פני תבל מעושר מתנות ידך ושמרה והצילה לשנה הזאת מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות וברכה עלינו כשנים הטובות) ברוך אתה יהוה מברך השנים

תקע שופר גדול לחירותנו ושא נס מהרה לקבצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחלה ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט (המלך המשפט)

למשומדים אל תהי תקוה ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר בימינו ברוך אתה יהוה שובר רשעים ומכניע זדים

על הצדיקים ועל החסידים ועל גירי הצדק יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ולא יבושו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רחם יהוה אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ובנה ברחמיך את ירושלם ברוך אתה יהוה בונה ירושלם

את צמח דויד עתה תצמיח וקרנו תרים בישועתך ברוך אתה יהוה מצמיח קרן ישועה

שמע קולנו יהוה אלהינו חוס ורחם עלינו וקביל ברחמים את תפלתנו ומלא ברחמיך הרבים כל משאלות לבנו ברוך אתה יהוה שומע תפלה

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

לא אמר הבדלה בחונן הדעת אומרה על הכוס ואם לא אמר מחזירין אותו

סדר קריאת שמע על המיטה

א”ר יהושע בן לוי אע”פ שקרא אדם ק”ש בביהכ”נ מצוה לקרותו על מטתו אמר רבי יוסי [רב אסי או רב יוסף] מאי קרא רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה אמר רב נחמן

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

אם תלמיד חכם הוא אין צריך אמר אביי אף תלמיד חכם מיבעי ליה למימר חד פסוקא דרחמי כגון בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת

סדר הדלקת נרות לשבת

שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה

עישרתן

עירבתן

הדליקו את הנר

[אורחין שהיו מסובין אצל בעה”ב וקדש עליהם היום עקרו עם חשיכה לבית המדרש חזרו ומזגו להם את הכוס אומרים עליו קדושת היום] דברי ר’ יהודה ר’ יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך

ערבית של שבת

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים בחכמה פותח שערים בתבונה מסדר הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו בורא יומם ולילה וגולל אור מפני חשך וחשך מפני אור מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ללילה יהוה צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה יהוה המעריב ערבים

אהבת עולם עמך ישראל אהבת תורה ומצות חקים ומשפטים אותנו למדתה על כן בשכבנו ובקומנו נשיח בחקי רצונך נשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ואהבתך לא תסור ממנו כי היא עטרת ראשנו לנצח נצחים ברוך אתה יהוה אוהב את עמו ישראל אמן

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

אמת אמונה כל זאת קיים עלינו יהוה אלהינו ואנחנו ישראל עמו אמת מלכנו ואין זולתו הפודנו מיד מלכים הגואלנו מכף כל עריצים האל הנפרע לנו מצרינו המשלם גמול לכל אויבי נפשנו השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו המדריכנו על במות אויבינו וירם קרננו על כל שונאינו העושה לנו נקמה בפרעה אותות ומופתים באדמת בני חם המכה בעברתו כל בכורי מצרים ויוציא ישראל מתוכן לחירות המעביר את בניו בין גזרי ים סוף ואת שונאיהם בתהומות טביע וראו בנים את גבורתו והודו לשמו ומלכותו ברצון קבלו עליהם וענו שירה בשמחה רבה ואמרו כלם מי כמכה באלים יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלות עשה פלא לך עושה פלא פיארו פדויים לשמך על שפת הים יחד כלם בקול אחד הודו והמליכו ואמרו יהוה ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה יהוה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה יהוה גאל ישראל

השכיבנו יהוה אלהינו לשלום והעמידנו לחיים ולשלום והגן בעדינו והצילנו מכל צרה ומשחית ושמרנו מכל דבר רע ומפחד לילה ושבור את השטן מלפנינו ומאחרינו כי שומרינו ומצילנו אתה ובצל כנפיך תסתירנו ברוך שומר את עמו ישראל לעד

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

אמר רבי אלעזר בר צדוק אבא היה מתפלל תפלה קצרה בערבי שבתות ומאהבתך יהוה אלהינו ועל הכוס אומר אשר קדש את יום השבת ואינו חותם

מאהבתך יהוה אלהינו שאהבת את ישראל עמך ומחמלתך מלכנו שחמלת על בני בריתך נתתה לנו יהוה אלהינו את יום השביעי הגדול והקדוש הזה לאהבה למנוחה לעבודה להודאה לתת לנו מאתך חיים וחסד אלהינו ואלהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצותך ותן חלקנו בתורתך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת והנחילנו באהבה ורצון שבתות קדשך ברוך אתה יהוה מקדש השבת

יום טוב שחל להיות בשבת מתפלל שבע מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת ואומר קדושת היום באמצע ר’ נתן אומר אף חותם ברוך מקדש את השבת וישראל והזמנים

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

סדר קידוש ליל שבת

כבוד יום קודם לכבוד לילה אם אין לו אלא כוס אחד קדושת היום קודמת לכבוד יום ולכבוד לילה לילי שבתות ולילי ימים טובים יש להם קדושת היום על הכוס ויש להם הזכרת היום בברכת המזון שבת ור”ח וחולו של מועד ויו”ט יש בהם הזכרת היום בברכת המזון ואין להם קדושת היום על הכוס

מברך על היין ואחר כך מברך על היום

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו ורצה בנו שבת קדשו באהבה הנחילנו זכרון למעשה בראשית היא תחלת באהבה מקרא קדש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת אותנו קדשת מכל העמים שבתות קדשך באהבה ורצון הנחלתנו ברוך אתה יהוה מקדש השבת

לא ישתה אדם מן הכוס ויתננו לחבירו לפי שאין דעת הבריות שוות

מוזגין את הכוס ואחר כך נוטלים לידיים

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידיים

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ

בא להם מתיקה בתוך המזון מברך על המזון ופוטר את המתיקה

ר’ מונא אומר משום רבי יהודה פת הבאה בכסנין אחר המזון טעונה ברכה לפניה ולאחרי’

בירך על היין שלפני המזון פטר את היין שלאחר המזון בירך על הפרפרת שלפני המזון פטר את הפרפרת שלאחר המזון בירך על הפת פטר את הפרפראות על הפרפראות לא פטר את הפת

היו יושבין כל אחד ואחד מברך לעצמו הסבו אחד מברך לכולם בא להם יין בתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו לאחר המזון אחד מברך לכולם ואומר על המוגמר אף על פי שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה

הביאו לו מליח כתחילה ופת עימו מברך על המליח ופוטר את הפת שהפת טפילה לו זה הכלל כל שהוא עיקר ועימו טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה

מים ראשונים רשות אחרונים חובה מים ראשונים רצה להפסיק מפסיק אחרונים [רצה להפסיק] אינו מפסיק

ברכת המזון

ברכת הזימון [נ”א המזון] מן התורה שנא’ ואכלת ושבעת וברכת זו ברכת הזימון וברכת את ה’ אלהיך זו ברכה ראשונה על הארץ זו ברכת הארץ הטובה זו ירושלים וכה”א ההר הטוב הזה אשר נתן לך זה הטוב והמטיב

בעל קרי מהרהר בליבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו רבי יהודה אומר מברך לפניהם ולאחריהם

מי שאכל ושכח ולא בירך יברך במקום שנזכר עד אימתיי הוא מברך עד כדי שיתאכל המזון במעיו

שלושה שאכלו כאחת חייבין לזמן והשמש שאכל פחות מכזית והנוכרי

נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם עד כמה מזמנין עד כזית רבי יהודה אומר עד כביצה

כיצד מזמנין

בשלושה אומר נברך בשלושה והוא אומר ברוך הוא

בעשרה אומר נברך לאלוהינו בעשרה והוא אומר ברוך הוא

אחד עשרה ואחד עשר ריבוא

במאה אומר נברך ליהוה אלוהינו במאה והוא אומר ברוך הוא

באלף אומר נברך ליהוה אלוהינו אלוהי ישראל באלף והוא אומר ברוך הוא

בריבוא אומר נברך ליהוה אלוהינו אלוהי ישראל אלוהי הצבאות בריבוא והוא אומר ברוך הוא

כעניין שהוא מברך כך עונין אחריו ברוך יהוה אלוהינו אלוהי ישראל אלוהי הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו

רבי יוסי הגלילי אומר לפי רוב הקהל הן מברכין שנאמר במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישראל

אמר רבי עקיבה מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובין ואחד מועטין אומרין ברכו את יהוה

רבי ישמעאל אומר ברכו את יהוה המבורך

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם הזן אותנו ואת העולם כלו בטוב בחן בחסד וברחמים ברוך אתה יהוה הזן את הכל

נודה לך יהוה אלהינו כי הנחלתנו ארץ חמדה טובה ורחבה ברית ותורה חיים ומזון ועל כלם אנו מודים לך ומברכים את שמך לעולם ועד ברוך אתה יהוה על הארץ ועל המזון

רחם יהוה אלהינו עלינו על ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך ועל ציון משכן כבודך ועל הבית הגדול והקדוש אשר אתה שמך נקרא עליו ומלכות בית דויד תחזיר למקומה בימינו

רצה והחליצנו יהוה אלהינו בכל מצותיך ומצות יום השביעי הגדול והקדוש הזה כי יום גדול וקדוש הוא מלפניך ונשבות בו כמצות רצוניך כרצונך הנח לנו ואל יהי צרה ויגון ביום מנוחתינו

אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבא יגיע ויראה יזכר ויפקד זכרונינו וזכרון אבותינו וזכרון ירושלם עירך וזכרון עמך כל בית ישראל לפניך לטובה ביום ראש החדש הזה זכרינו יהוה אלהינו בו לטובה ופקדינו בו לברכה והושיענו בו לחיים

ובנה את ירושלם בקרוב ברוך אתה יהוה בונה ירושלם אמן

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם האל אבינו מלכנו בוראנו גואלנו המלך הטוב והמטיב אשר בכל יום ויום הוא מרבה להיטיב עמנו והוא יגמלנו לעד חן וחסד ורוח ורחמים וכל טוב

רבי יוסי אומר אף מי שלא הזכיר ברית בברכת הארץ מחזירין אותו

בא להם יין לאחר המזון ואין שם אלא אותו הכוס מברך על המזון ואחר כך מברך על היין

ברכות

ומנין שכשם שאתה מברך לאחריו כך אתה מברך לפניו ת”ל אשר נתן לך משעה שנתן לך ומנין שאף על ההרים ועל הגבעות תלמוד לומר על הארץ ומנין שאף על התורה ועל המצות ת”ל אשר נתן לך ולהלן הוא אומר ואתנה לך את לוחות האבן

לא יטעום אדם כלום עד שיברך שנא’ לה’ הארץ ומלואה הנהנה מן העוה”ז בלא ברכה מעל עד שיתירו לו כל המצות לא ישתמש אדם בפניו ידיו ורגליו אלא לכבוד קונהו שנא’ כל פעל ה’ למענהו

היו לפניו מינים הרבה רבי יהודה אומר אם יש ביניהן ממין שבעה עליו הוא מברך וחכמים אומרים מברך על איזה מהן שירצה

על פירות האילן הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי העץ

חוץ מן היין שעל היין הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן

יין חי מברכין עליו בורא פרי העץ [ונוטלין] הימנו לידים נתן לתוכו מים מברכין עליו ב”פ הגפן [ואין נוטלין] הימנו לידים דברי ר’ אליעזר וחכ”א אחד זה ואחד זה מברכין עליו ב”פ הגפן ואין נוטלין הימנו לידים

ועל פירות הארץ הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי האדמה

חוץ מן הפת שעל הפת הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ

ר”מ אומר אפי’ ראה את הפת ואמר ברוך שברא את הפת זו כמה נאה פת זו הרי זו ברכתה אפילו ראה תאנים ואמר ברוך [מי] שברא תאנים הללו כמה [הן] נאות זו היא ברכתן ר’ יוסי אומר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא יצא רבי יהודה אומר כל שנשתנה מברייתו [ושנה ברכתו] יצא

על הירקות הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי האדמה

רבי יהודה אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם [בורא מיני דשאים / מצמיח האדמה בדברו]

על הדשאים הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא מיני דשאים

על דבר שאין גידוליו מן הארץ אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו

דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סתוניות מברכין עליהם כדרך שמברכין על המורייס

הביאו לפניו מיני תרגימא מברך עליהן ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא מיני כיסנין

על הזרעים הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא מיני זרעים

אכל תאנים וענבים ורימונים מברך עליהן שלוש ברכות דברי רבן גמליאל וחכמים אומרין ברכה אחת רבי עקיבה אומר אפילו אכל שלק והוא מזונו מברך עליו שלוש ברכות והשותה מים לצמאו אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו

רבי טרפון אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונן

מעשה ברבי טרפון שהיה יושב בצילו של שובך בשבת במנחה הביאו לפניו דלי של צונן אמר להן רבי טרפון לתלמידיו השותה מים לצמאו כיצד מברך אמרו לו [למדנו] רבינו אמר להם ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא נפשות וחסרונן

כוסס [את החיטים] מברך עליהן ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא מיני זרעים

אפאן ובשלן בזמן שהפרוסות קיימות מברך עליהן ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ וג’ ברכות זה הכלל כל שתחלתו המוציא מברך אחריו ג’ ברכות

אין הפרוסות קיימות מברך עליהן ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא מיני מזונות ומברך ברכה אחת מעין שלש אחריהן זה הכלל כל שהוא מין שבעה ומין דגן רבן גמליאל אומר מברך אחריו שלש ברכות וחכ”א ברכה אחת מעין שלש

הכוסס [את] האורז מברך עליהן ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי האדמה

אפאן ובשלן אע”פ שהפרוסות קיימות מברך עליהן ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא מיני מזונות ואין מברך עליהן כלום אחריו רבי יהודה אומר משום רבן גמליאל כל שהוא מין שבעה ואינו מין דגן [ודגן שלא] עשאן פת רבן גמליאל אומר מברך אחריו שלש ברכות וחכ”א ברכה אחת מעין שלש. כל שאינו [משבעת המינין] ולא ממין דגן כגון פת אורז ופת דוחן רבן גמליאל אומר ברכה אחת מעין שלש וחכ”א אין מברכין

הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה

מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעקר עבודה זרה מארצנו

על הזיקים ועל הזועות ועל הברקים ועל הרוחות ועל הרעמים הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שכוחו מלא עולם

על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם עושה בראשית

רבי יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעשה את הים הגדול בזמן שהוא רואהו לפרקים

על הגשמים ועל הבשורות הטובות הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם הטוב והמטיב

ועל שמועות הרעות הוא אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם דיין האמת

בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

הרואה ע”ז בארץ ישראל אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם ארך אפים

מקום שנעקרה ממנו ע”ז אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעקר עבודה זרה מארצנו יהי רצון מלפני יהוה שתעקר עבודה זרה בכל מקומות ישראל ותשיב לב עובדיה [לעובדיך] ובחוצה לארץ אין צריך לומר כן מפני שרובה נכרים ר”ש אומר אף בחו”ל צריך לומר כן מפני שעתידין להתגייר שנא’ (צפניה ג) אז אהפוך

הרואה אוכלוסין אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם חכם הרזים שאין פרצופותיהן דומין זה לזה ואין דעתם [דומה זו לזו] בן זומא ראה אוכלוסין בהר הבית אמר ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלו לשמשני כמה יגע אדם הראשון ולא טעם מלוגמא אחת עד שחרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה ובירר וטחן והרקיד ולש ואפה ואח”כ אכל ואני עומד שחרית ומוצא כל אלו לפני. [כמה יגע אדם הראשון ולא לבש חלוק אחד עד שגזז וליבן וניפץ וצבע וטווה וארג ותפר ואח”כ לבש ואני עומד שחרית ומוצא כל אלו לפני] כמה אומניות שוקדות ומשכימות ואני עומד שחרית ומוצא כל אלו לפני

הרואה את הכושי ואת הגיחור ואת הלווקן ואת הקיפח ואת הננס ואת הדרניקוס אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם משנה הבריות

את החגר ואת הקיטע ואת הסומא ומוכי שחין ואת פתויי ראש ואת הבהקנין אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם דיין האמת

ראה בני אדם נאין ואילנות נאין אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שברא בריות נאות

הרואה את הקשת בענן אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם נאמן בבריתו ברוך זוכר הברית

היה הולך בבית הקברות אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם יודע מספר כולכם הוא יודע הוא עתיד לדון הוא עתיד להקימכם ברוך מחיה מתים במאמרו

את החמה ואת הלבנה ואת הכוכבים ואת המזלות כסדרן אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם עושה בראשית ר’ יהודה אומר המברך על החמה זו דרך אחרת וכן היה רבי יהודה אומר הרואה את הים תדיר ונשתנה בו דבר צריך לברך

העושה כל המצות צריך לברך העושה סוכה לעצמו אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהגיענו לזמן הזה נכנס לישב בה אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה ומשברך עליה יום ראשון שוב לא יברך

העושה לולב לעצמו אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהגיענו לזמן הזה וכשהוא נוטלו אומר אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת לולב וצריך לברך עליו כל שבעה

העושה ציצית [לעצמו] אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהגיענו וכשהוא מתעטף אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף [בציצית] העושה תפילין [לעצמו] אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שהגיענו וכשהוא מניחן אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם [אשר קדשנו] להניח תפילין מאימתי מניחן בשחרית לא הניחן בשחרית מניחן כל היום

המל צריך ברכה לעצמו על המילה אבי הבן צריך ברכה לעצמו ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו

והעומדין אומרים כשם [שהכנסיתו לברית כן תכניסהו] לתורה לחופה ולמעשים טובים

המברך אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קידש ידיד מבטן וחוק בשארו שם וצאצאיו חתם באות ברית קודש על כן בשכר זאת אל חי חלקנו צורנו צוה להציל ידידות שארנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו ברוך כורת הברית

היה [מהלך להפריש תרומה ומעשרות אומר [ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו] במצותיו וצונו להפריש תרומה ומעשר מאימתי מברך עליהן משעה שמפרישן

הנכנס לכרך [מברך] שתים אחת בכניסתו ואחת ביציאתו בן עזאי אומר ארבע שתים בכניסתו ושתים ביציאתו ונותן הודיה לשעבר וזועק לעתיד לבוא בכניסתו מהו אומר יהי רצון מלפניך יהוה אלהי שאכנס בשלום נכנס בשלום אומר מודה אני לפניך יהוה אלהי שהכנסתני בשלום כן יהי רצון מלפניך שתוציאני לשלום יצא לשלום אומר מודה אני לפניך יהוה אלהי שהוצאתני לשלום כך יהי רצון מלפניך שאגיע למקומי [בשלום]

הנכנס לבית המרחץ מתפלל שתים אחת בכניסתו ואחת ביציאתו בכניסתו מהו אומר יהי רצון מלפניך יהוה אלהי שתכניסני לשלום ותוציאני לשלום ואל יארע בי דבר קלקלה ואם יארע בי דבר קלקלה יהא מיתתי כפרתי עלי והצילני מזה ומכיוצא בזה לעתיד לבוא יצא לשלום אומר מודה אני לפניך יהוה אלהי שיצאתי לשלום כן יהי רצון מלפניך יהוה אלהי שאגיע לביתי לשלום

שחרית של שבת

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל המאיר לארץ ולדרין עליה ברחמים רבים וטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית ברוך אתה יהוה יוצר המאורות

אהבת עולם אהבתנו יהוה אלהינו חמלה גדולה יתירה חמלת עלינו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדנו חקי חיים כן תחננו אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בלבנו להבין לשמוע ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה האר עינינו במצותיך ודבק לבנו ליראתך ויחד לבבינו לאהבה את שמך וליראה מלפניך ומלוך עלינו מהרה אתה לבדך ולשם קדשך באמת נקרא עלינו ובעבור שמך הגדול הגבור והנורא שנקרא על ישראל עמך מהרה באהבה תרים קרנינו ותושיענו למען שמך כי בך בטחנו לא נבוש ולא נכלם ולא נכשל עד עולמי עד ורחמיך הרבים אל יעזבונו נצח סלה ועד והביא לנו ישועה ושלום מארבע כנפות הארץ והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו כי מלך פועל ישועות לעמך ישראל אתה נגילה ונשמחה בישועתך כי בנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך להודות לך וליחדך ברוך אתה יהוה הבוחר בעמו ישראל אמן

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

רבי יהודה אומר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק

אמת יציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ומתוקן ומקובל וצדיק ונורא ונעים וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד אמת אלהי עולם מלכנו צור יעקב מגן ישענו לדר ודר הוא קיים ושמו קיים כסאו נכון ומלכותו קימת ודבריו קימים נאמנים נחמדים לעולם ולעולמי עולמים עלינו ועל אבותינו על בנינו ועל דרותינו ועל כל דורות זרע עמך ישראל עבדיך הראשונים והאחרונים דבר קיים לעולם ועד חק ולא יעבר אמת שאתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו מלכנו ומלך אבותינו גואלינו וגאל את אבותינו יוצרנו צור ישועתנו מצילנו מעולם הוא שמך ואין לנו אלהים זולתך עוזר את אבותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיע בניהם אחריהם בכל דור ודור אמת אשרי איש שישמע אל מצותיך ודבריך ותורתך ישים על לבו אמת אתה הוא אדון לעמך מלך גבור לריב ריבם אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון ובלעדיך אין לנו מושיע אמת ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו כל בכורי מצרים בדבר הרגתה ובאלהיהם שפטים עשית עד אדות שבטי עמך ישראל נחלתך ים סוף קרעתה לפני בניך ותעבירם בתוכו באהבה בחרבה ואת כל רודפי בניך ואויבי עדתך וצוררי נחלתך הבאים אחריהם כלם כסמו ים אחד מהם לא נותר ועל זאת שבחו אהובים ורוממו לאל ונתנו ידידים זמירות שירות תושבחות הודאות למלך אל חי וקיים רם ונשא גדול ונורא משפיל גאים עד לארץ מגביה שפלים עד מרום מוציא אסירים ופודה ענוים ועונה לעמו בעת שועם אליו ברוך הוא וענו שירה ואמרו כולם מי כמוך באילים יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלות עשה פלא מפי עוללים ויונקים שירה שמעת על שפת הים יחד כלם הודו והמליכו ואמרו יהוה ימלך לעולם ועד ונאמר גאלנו יהוה צבאו שמו קדוש ישראל ברוך אתה יהוה גאל ישראל

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו כליל תפארת בראשו נתתה בעמידתו לפניך על הר סיני שני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירות שבת וכן כתוב בתורתיך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש אלהינו ואלהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצותך ותן חלקנו בתורתך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת והנחילנו באהבה ורצון שבתות קדשך ברוך אתה יהוה מקדש השבת

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

תפילת מוסף

ושל מוספין כל היום רבי יהודה אומר עד שבע שעות

רבי אלעזר בן עזריה אומר אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר וחכמים אומרין בחבר עיר ושלא בחבר עיר רבי יהודה אומר משמו כל מקום שיש חבר עיר היחיד פטור מתפילת המוספין

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

ובמוספין מתפלל שבע ואומר קדושת היום באמצע שבת ויום הכפורים מתפלל שבע ואומר קדושת היום באמצע רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוחנן בן ברוקא אומרים כל מקום שמתפלל שבע אומרים קדושת היום באמצע

תקנת שבת רצית קרבנותיה צויתה פירושיה עם סידורי נסכיה מענגיה לעולם כבוד ינחלו טועמיה חיים זבדימו וגם האוהבים דבריה גדולה בחרו אז מסיני נצטוו עליה ותצוונו יהוה אלהינו להקרוב בו קרבן מוספין ונסכין כראוי לו יהיה רצון מלפניך יהוה אלהינו שתעלנו לארצנו ותטענו בגבולנו נעשה לפניך קרבן חובתנו כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדך וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונסכה ישמחו במלכותך כל שומרי שבת וקוראי עונג ומקדשי שביעי כולם יתענגו וישבעו מטובך אלהינו ואלהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצותך ותן חלקנו בתורתך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת והנחילנו באהבה ורצון שבתות קדשך ברוך אתה יהוה מקדש השבת

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

מנחה של שבת

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם יהוה רב להושיע (משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומשען לאביונים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וזכרך קדוש וכסאך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש

הנח לנו כי אתה אבינו ומלוך עלינו מהרה כי אתה מלכנו בעבור שמך הגדול והנורא שנקרא על ישראל עמך ועל יום השביעי הגדול והקדוש הזה כי יום גדול וקדוש הוא מלפניך ונשבות בו כמצות רצונך כרצונך הנח לנו יהוה אלהינו ואל יהי צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו ותהיה מנוחתנו מנוחת אהבה ונדבה מנוחת אמת ואמונה מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח מנוחה שלימה שאתה רוצה בה

רצה יהוה אלהינו בעמך ובתפלתם והשב עבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקביל ברצון ותהא לרצון תמיד עבודת ישראל ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ותרצה בנו כמו אז ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך אתה הוא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו לעולם ועד על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך ורחמיך שבכל עת ערב ובקר ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד במאור פניך כי ממאור פניך נתתה לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת שים שלום בעולם ועל עמך ישראל יהי נא שלום מעתה ועד עולם ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

הבדלה

נר ובשמים ומזון והבדלה

בית הלל אומרים בשמים ואח”כ מאור

הנכנס לביתו במוצאי שבת מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים ואח”כ אומר הבדלה ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו אחר המזון ומשלשלן כולן לאחריו ואומר הבדלה במוצאי שבת ובמוצאי יו”ט ובמוצאי יום הכפורים ובמוצאי שבת ליו”ט ובמוצאי יו”ט לחולו של מועד הרגיל אומר הבדלות הרבה ושאינו רגיל אומר אחת או שתים

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא עצי בשמים

אין מברכין על הנר עד שייאותו לאורו

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם בורא מאורי האש