שויתי יהוה לנגדי תמיד

אין היורד למרכבה אלא מי שיש בו שני מדות הללו מי שקרא ושנה תורה נביאים וכתובים ושונה משניות הלכות ואגדות ופתרון הלכות אסור והיתר ומי שקיים כל תורה כולה ושומר כל האזהרות וכל חוקים ומשפטים ותורות שנאמרו למשה בסיני

הנכנס לבית הכסא אומר התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון תנו כבוד לאלהי ישראל הרפו ממני עד שאכנס ואעשה רצוני ואבא אליכם אמר אביי לא לימא אינש הכי דלמא שבקי ליה ואזלי אלא לימא שמרוני שמרוני עזרוני עזרוני סמכוני סמכוני המתינו לי המתינו לי עד שאכנס ואצא שכן דרכן של בני אדם

כי נפיק אומר ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חללים חללים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם אי אפשר לעמוד לפניך מאי חתים אמר רב רופא חולים אמר שמואל קא שוינהו אבא לכולי עלמא קצירי אלא רופא כל בשר רב ששת אמר מפליא לעשות א”ר פפא הלכך נמרינהו לתרוייהו ברוך אתה יהוה רופא כל בשר ומפליא לעשות

הרואה בחלום

אמר ר’ יהושע בן לוי הרואה נהר בחלום ישכים ויאמר הנני נוטה אליה כנהר שלום

הרואה צפור בחלום ישכים ויאמר כצפרים עפות כן יגן וגו’

הרואה קדרה בחלום ישכים ויאמר ה’ תשפות שלום לנו קודם שיקדמנו פסוק אחר (יחזקאל כד) שפות הסיר שפות

הרואה ענבים בחלום ישכים ויאמר (הושע ט) כענבים במדבר

הרואה הר בחלום ישכים ויאמר (ישעיהו נב) מה נאוו על ההרים רגלי מבשר

הרואה שופר בחלום ישכים ויאמר (ישעיהו כז) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול

הרואה כלב בחלום ישכים ויאמר (שמות יא) ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו

הרואה ארי בחלום ישכים ויאמר (עמוס ג) אריה שאג מי לא יירא

הרואה תגלחת בחלום ישכים ויאמר (בראשית מא) ויגלח ויחלף שמלותיו

הרואה באר בחלום ישכים ויאמר (שיר השירים ד) באר מים חיים

הרואה קנה בחלום ישכים ויאמר (ישעיהו מב) קנה רצוץ לא ישבר

הרואה שור בחלום ישכים ויאמר (דברים לג) בכור שורו הדר לו

ברכות השחר

כי מתער אומר אלהי נשמה שנתת בי טהורה אתה יצרתה בי אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים אדון כל הנשמות ברוך אתה יהוה המחזיר נשמות לפגרים מתים

כי שמע קול תרנגולא לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה

כי פתח עיניה לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם פוקח עורים

כי תריץ ויתיב לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם מתיר אסורים

כי לביש לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם מלביש ערומים

כי זקיף לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם זוקף כפופים

כי נחית לארעא לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים

כי מסגי לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר

כי סיים מסאניה לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם שעשה לי כל צרכי

כי אסר המייניה לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אוזר ישראל בגבורה

כי פריס סודרא על רישיה לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה

כי משי ידיה לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים

כי משי אפיה לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי ויהי רצון מלפניך ה’ אלהי שתרגילני בתורתך ודבקני במצותיך ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון וכוף את יצרי להשתעבד לך ורחקני מאדם רע ומחבר רע ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב בעולמך ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ותגמלני חסדים טובים ברוך אתה יהוה גומל חסדים טובים לעמו ישראל

כי מעטף בציצית לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית

כי מנח תפילין אדרעיה לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין

ארישיה לימא ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין

קדיש

יתגדל ויתקדש שמה רבא בעלמא די ברא כרעותה וימליך מלכותה ויצמח פרקנה ויקרב משיחה בחייכון וביומיכון ובחיי דכל ישראל בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא יִתְבָּרֵךְ וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשֵּׂא ויתהדר ויתעלֶּה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא לעלא מן כל ברכתא ושירתא תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא ואמרו אמן

(צירי היא התנועה הרווחת יותר בבניין התפעל הן בלשון המקרא הן בלשון חכמים. כך למשל הפועל יִתְבָּרֵךְ מצוי בניקודו צירי בישעיהו סה, טז. אך גם הפתח אינו זר לבניין זה.)

תפילת שחרית

בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום

מזכירין גבורת גשמים בתחיית המתים ושואלין גשמים בברכת השנים והבדלה בחונן הדעת רבי עקיבה אומר, אומרה ברכה רביעית בפני עצמה רבי אליעזר אומר בהודיה

אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך

ברוך אתה יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים קונה הכל זוכר חסדי אבות ומביא גואל לזרעם אחריהם מלך מושיע ומגן ברוך אתה יהוה מגן אברהם

אתה גבור לעולם אדני רב להושיע (מוריד הטל / משיב הרוח ומוריד הגשם) מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים רופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך ממית ומחיה ברוך אתה יהוה מחיה המתים

אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה יהוה האל הקדוש (המלך הקדוש)

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה חננו מאתך חכמה בינה ודעת ברוך אתה יהוה חונן הדעת

השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה יהוה הרוצה בתשובה

סלח לנו אבינו כי חטאנו מחול לנו מלכנו כי פשענו ברוך אתה יהוה חנון המרבה לסלוח

ראה בענינו וריבה ריבנו וגאלנו למען שמך ברוך אתה יהוה גואל ישראל

רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה ברוך אתה יהוה רופא חולי עמו ישראל

ברך עלינו יהוה אלהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן (טל ומטר ל) ברכה על פני האדמה ושבענו מטובך וברך שנתנו כשנים הטובות ברוך אתה יהוה מברך השנים

תקע בשופר גדול לחרותנו ושם נס לקבצנו ברוך אתה יהוה מקבץ נדחי עמו ישראל

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה ברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט (המלך המשפט)

למשומדים אל תהי תקוה ומלכות זדון תעקר ותשבר בימינו ברוך אתה יהוה שובר רשעים ומכניע זדים

על הצדיקים ועל החסידים ועל גרי הצדק יהמו רחמיך יהוה אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך ולא יבושו ברוך אתה יהוה משען ומבטח לצדיקים

רחם יהוה אלהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך

רס”ג:

רמב”ם: רחם יהוה אלהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך

העיר האבלה החרבה השוממה הנתונה ביד זרים היושבת וראש לה חפוי כאשה עקרה שלא ילדה ויבלעוה לגיונים ויירשוה עובדי פסילים ויתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ על כן ציון במרר תבכה וירושלים תתן קולה לבי לבי על חלליהם מעי מעי על הרוגיהם ראה יהוה והביטה ורחם שוממותיה ונחמה כי אתה יהוה באש יסדתה ובאש אתה עתיד לבנותה ככתוב ואני אהיה לה נאם יהוה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה

ועל ציון משכן כבודך ועל היכלך ועל מעונך ועל מלכות בית דוד משיח צדקך ברוך אתה יהוה אלהי דוד בונה ירושלים

שמע קולנו יהוה אלהינו רחם עלינו קבל ברחמים את תפלתנו 

(ופתח לנו שערי פרנסה בשפע גדול אל יחסר לנו ולזרענו דבר לעולם כאמור פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון)

רס”ג:

רמב”ם: עננו יהוה אלהינו עננו ביום צום התענית הזה כי בצרה גדולה אנחנו אל תסתר פניך ממנו ואל תעלם אזנך משמע תפלתנו והיה קרוב לשוענו טרם נקרא ואתה תענה נדבר ואתה תשמע כדבר שנאמר והיא טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע

ומלא ברחמיך הרבים כל משאלות לבנו ברוך אתה יהוה שומע תפלה

רצה יהוה אלהינו בעמך ותפלתם תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל

רס”ג: אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבא יגיע ויראה יזכר ויפקד זכרונינו וזכרון אבותינו וזכרון ירושלם עירך וזכרון עמך כל בית ישראל לפניך לטובה ביום ראש החדש הזה זכרינו יהוה אלהינו בו לטובה ופקדינו בו לברכה והושיענו בו לחיים ובנה את ירושלם

רמב”ם: אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבוא יגיע יראה ירצה ישמע יפקד יזכר לפניך זכרוננו זכרון אבותינו זכרון ירושלים עירך זכרון משיח בן דויד עבדך זכרון כל עמך בית ישראל לפניך לפלטה לטובה לחן לחסד ולרחמים ביום (ראש החדש / מקרא קדש הזה ביום מועד חג המצות / הסכות) הזה לרחם בו עלינו ולהושיענו זכרנו יהוה אלהינו בו לטובה פקדנו בו לברכה הושיענו בו לחיים בדבר ישועה ורחמים חוס וחננו ורחם עלינו ומלטנו בו מכל צרה ויגון ושמחנו בו שמחה שלמה ותרצנו

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה יהוה המחזיר שכינתו לציון

מודים אנחנו לך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו על חיינו המסורים בידך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל נסיך שבכל עת ערב ובקר

רס”ג:

רמב”ם: על הנסים ועל הגבורות ועל התשועות שעשית עמנו ועם אבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מרדכי ואסתר כשעמד המן הרע על עמך בית ישראל ובקש להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנעד ועד זקן טף ונשים ביום אחד ושללם לבז ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם ודנת את דינם ורבת את ריבם ונקמת את נקמתם והפרת את עצתו וקלקלת את מחשבתו והשבות לו גמולו בראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ ועשית לך שם גדול בעולמך ולעמך ישראל עשית פלא ונסים כשם שעשית עמהן פלא ונסים כך עשה עמנו נסים וגבורות בעת ובעונה הזאת

ועל הגבורות ועל המלחמות ועל התשועות ועל הפדות ועל הפרקן שעשית עמנו ועם אבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מתתיה בן יוחנן כוהן גדול חשמנאי ובניו כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך בית ישראל לבטלם מתורתך ולהעבירם מחקי רצונך ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם ודנת את דינם ורבת את ריבם ונקמת את נקמתם ומסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעוטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים ופושעים ביד עושי תורתך ועשית לך שם גדול בעולמך ולעמך ישראל עשית פלא ונסים כשם שעשית עמהם נסים וגבורות כך עשה עמנו נסים וגבורות בעת ובעונה הזאת

ועל כלם תתברך ותתרומם כי יחיד אתה ואין זולתך ברוך אתה יהוה הטוב שמך ולך נאה להודות

שים שלום טובה וברכה עלינו חן וחסד ורחמים וברכנו כלנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו יהוה אלהינו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת בשלום ברוך אתה יהוה המברך את עמו ישראל בשלום

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי

הלל

רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה אמרו לו מה מקום לתפילה זו אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי

תפילת מנחה

תפילת ערבית

בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, אחת ארוכה ואחת קצרה

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ

ויאמר יהוה אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם

רס”ג: מאתך יהוה אלהינו מענה לשון ואתה הבדלתה בין קודש לחול ובין אור לחשך ובין יום השביעי לששת ימי המעשה כשם שהבדלתנו יהוה אלהינו מכל משפחות הארצות ומכל גויי הארץ כן שמרנו והצילנו מכל חטא ועון

הרמב”ם: ואתה הבדלת בין קדש לחל ובין אור לחשך ובין ישראל לגויים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה כשם שהבדלת בין קדש לחל כך פדנו והצילנו מכל מיני משחית ומכל מיני פרעניות המתרגשות לבוא בעולם ושמרנו מן הכל

תני תנא קמיה דרבי יוחנן כל מיני משקין יפין לחלום חוץ מן היין

קריאת שמע על המיטה

הנכנס לישן על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם שמוע

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך

ואומר

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין יהי רצון מלפניך יהוה אלהי שתשכיבני לשלום ותן חלקי בתורתך ותרגילני לידי מצוה ואל תרגילני לידי עבירה ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע ותצילני מפגע רע ומחלאים רעים ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים ותהא מטתי שלמה לפניך והאר עיני פן אישן המות ברוך אתה יהוה המאיר לעולם כולו בכבודו

בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת

הדלקת נר בשבת חובה רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית רשות ואני אומר מצוה מאי מצוה דאמר רב יהודה אמר רב כך היה מנהגו של ר’ יהודה בר אלעאי ע”ש מביאים לו עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין ודומה למלאך ה’ צבאות

ברכת המזון

מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון כיון דמדרבנן הוא לא מדכרינן או דילמא משום פרסומי ניסא מדכרינן אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא אינו מזכיר ואם בא להזכיר מזכיר בהודאה רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא סבר לאדכורי בבונה ירושלים אמר להו רב ששת כתפלה מה תפלה בהודאה אף ברכת המזון בהודאה

שלושה שאכלו כאחת חייבין לזמן כיצד מזמנין בשלושה אומר נברך בשלושה והוא אומר ברוך הוא בעשרה אומר נברך לאלוהינו בעשרה והוא אומר ברוך הוא אחד עשרה ואחד עשר ריבוא במאה אומר נברך ליהוה אלוהינו במאה והוא אומר ברוך הוא באלף אומר נברך ליהוה אלוהינו אלוהי ישראל באלף והוא אומר ברוך הוא בריבוא אומר נברך ליהוה אלוהינו אלוהי ישראל אלוהי הצבאות בריבוא והוא אומר ברוך הוא כעניין שהוא מברך כך עונין אחריו ברוך יהוה אלוהינו אלוהי ישראל אלוהי הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו רבי יוסי הגלילי אומר לפי רוב הקהל הן מברכין שנאמר במקהלות ברכו אלוהים יהוה ממקור ישראל אמר רבי עקיבה מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובין ואחד מועטין אומרין ברכו את יהוה רבי ישמעאל אומר ברכו את יהוה המבורך

בית שמאי אומרין, מברך על היום ואחר כך מברך על היין; ובית הלל אומרין, מברך על היין ואחר כך מברך על היום.

ח,ב בית שמאי אומרין, נוטלין לידיים ואחר כך מוזגין את הכוס; ובית הלל אומרין, מוזגין את הכוס ואחר כך נוטלים לידיים.

ח,ד [ג] בית שמאי אומרין, מקנח ידו במפה ומניחה על השולחן; ובית הלל אומרין, על הכסת.

ח,ה בית שמאי אומרין, נר ומזון ובשמים והבדלה; ובית הלל אומרין, נר ובשמים ומזון והבדלה. בית שמאי אומרין, שברא מאור האש; ובית הלל אומרין, בורא מאורי האש.

ח,ו אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של גויים, ולא על הנר ולא על הבשמים של מתים, ולא על הנר ולא על הבשמים שלפני עבודה זרה. אין מברכין על הנר, עד שייאותו לאורו.

ח,ז מי שאכל ושכח ולא בירך–בית שמאי אומרין, יחזור למקומו ויברך; ובית הלל אומרין, יברך במקום שנזכר. עד אימתיי הוא מברך, עד כדי שיתאכל המזון במעיו.

ח,ח בא להם יין לאחר המזון, ואין שם אלא אותו הכוס–בית שמאי אומרין, מברך על היין ואחר כך מברך על המזון; בית הלל אומרין, מברך על המזון ואחר כך מברך על היין

ברכת מעין שלוש

אכל תאנים וענבים ורימונים מברך עליהן שלוש ברכות דברי רבן גמליאל וחכמים אומרין ברכה אחת רבי עקיבה אומר אפילו אכל שלק והוא מזונו מברך עליו שלוש ברכות

ברכות

כיצד מברכין על הפירות על פירות האילן הוא אומר בורא פרי העץ

חוץ מן היין שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן

ועל פירות הארץ הוא אומר בורא פרי האדמה

חוץ מן הפת שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ

על הירקות הוא אומר בורא פרי האדמה רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים

ועל כולם אם אמר שהכול נהיה בדברו יצא

על דבר שאין גידוליו מן הארץ אומר שהכול נהיה בדברו על החומץ ועל הגובאי ועל הנובלות הוא אומר שהכול נהיה בדברו ועל החלב ועל הגבינה ועל הביצים הוא אומר שהכול נהיה בדברו

והשותה מים לצמאו אומר שהכול נהיה בדברו רבי טרפון אומר בורא נפשות רבות וחסרונן

הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה.

מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו.

על הזיקים, ועל הזועות, ועל הברקים, ועל הרוחות, ועל הרעמים–הוא אומר ברוך שכוחו מלא עולם.

על ההרים, ועל הגבעות, ועל הימים, ועל הנהרות, ועל המדברות–הוא אומר ברוך עושה בראשית.

רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול, אומר ברוך שעשה את הים הגדול, בזמן שהוא רואהו לפרקים.

על הגשמים, ועל הבשורות הטובות–הוא אומר ברוך הטוב והמטיב.

ועל שמועות הרעות, הוא אומר ברוך דיין האמת.

בנה בית חדש, וקנה כלים חדשים–אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

הנכנס לכרך, מתפלל שתיים–אחת בכניסתו ואחת ביציאתו. בן עזאי אומר, ארבע–שתיים בכניסתו ושתיים ביציאתו, ונותן הודיה לשעבר וזועק לעתיד לבוא.

חנוכה

א”ר חייא בר אשי אמר רב המדליק נר של חנוכה צריך לברך ורב ירמיה אמר הרואה נר של חנוכה צריך לברך אמר רב יהודה יום ראשון הרואה מברך ב’ ומדליק מברך ג’ מכאן ואילך מדליק מברך שתים ורואה מברך אחת

מאי מברך מברך

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה